Zona s nebezpeeim vybuchu pro eerpaci stanice

ATEX - existuje poslední smìrnice Evropské unie. Definuje základní po¾adavky, které musí ve¹keré zbo¾í dìlat, urèené k umístìní na povrchy, které jsou potenciálnì výbu¹né. Podrobné po¾adavky jsou obsa¾eny v dohodách spojených s touto radou. Na druhé stranì po¾adavky, které nejsou upraveny ani smìrnicí, ani normami, mohou být problémem vnitøních pøedpisù platných v jiných èlenských státech.

proceduraNaøízení nemohou, ale musí být v rozporu se smìrnicí, ale nemají dobré zvý¹it oèekávání. Proto¾e smìrnice ATEX 94/9 / ES nás zavazuje k oznaèení CE. Ano, ka¾dý výrobek „ATEX“, který byl oznaèen symbolem Ex, musí být výrobcem oznaèen znaèkou CE. A také projít postupem nebo existuje s aktivní úèastí "tøetí strany", pokud výrobce pou¾il jiný modul ne¾ modul A.

Sjednocení pøedpisùVzhledem k tomu, ¾e nejednotné pøedpisy týkající se bezpeènosti v dotèených zemích EU pøedstavovaly zásadní omezení jakéhokoli pohybu zbo¾í mezi èlenskými zemìmi, bylo rozhodnuto tyto pøedpisy harmonizovat. V úspìchu zaøízení pou¾ívaných pro servis v oblastech, kde hrozí nebezpeèí výbuchu dne 23. bøezna 1994, oznámil Evropský parlament a Rada Evropské unie smìrnici 94/9 / EC ATEX, která byla udìlena dne 1. èervence 2003. Byla také zavedena smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 - tzv. ATEX U®IVATELÉ. Jednalo se o minimální po¾adavky na bezpeènost práce, na pracovi¹tích, kde se mù¾eme dostat do výbu¹né atmosféry.První smìrnice byla schválena v roce 2003. Druhá smìrnice byla zøízena Ministerstvem hospodáøství, umìní a sociální politiky dne 29. kvìtna 2003 a platila od 25. èervence 2003. Dne 31. øíjna 2010 vstoupilo v platnost dal¹í novelizované naøízení ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 o malých po¾adavcích na dùvìru a pracovní hygiena v kombinaci s návrhem na splnìní výbu¹né atmosféry v pozadí práce, která nahradila naøízení z roku 2003.