Ziskovost vyroby pono ek

V urèitém období v Británii se objevil skandál související s pøidáváním koòského masa do mletého hovìzího masa, co¾ mìlo za následek sta¾ení podezøelých masných výrobkù z øad obchodních øetìzcù v západní Evropì. Bohu¾el, s mnoha podobnými skandály, jdeme k vytváøení témìø na v¹ech kontinentech Evropy. Ve ©výcarsku bylo zji¹tìno, ¾e v obchodech místo hovìzí svíèkové bylo prodáno speciálnì pøipravené a barvené vepøové maso. Na druhou stranu Nìmci s hrùzou zjistili, ¾e drahá vejce teoreticky pocházející z ekologických farem, v praxi, ukázala, ¾e vejce znièená kuøaty na farmách v Dolním Sasku a Meklenbursku.

Popsané zneu¾ití související s èinností producentù potravin a velkoobchodníkù s vyléèeným masem se stávají potvrzením ji¾ existujícího trendu, podle kterého jsou tyto úspory metodou pøevzetí trhu a jedna kvalita masa je pouze okrajovou zále¾itostí. Je to tajné tajemství, ¾e bì¾nì pou¾ívaná technologie ve velkoobchodech s uzeninami je plnìné masné výrobky se solankami, které zlep¹ují jejich velikost. Injektory, s tisíci jehlami, èerpají vodu do masa s konzervaèními látkami, plnivy a polyfosfory. To zvy¹uje ziskovost výroby masných výrobkù, proto¾e solný roztok je èasto dokonce polovièní ne¾ hmotnost masných výrobkù, co¾ znamená, ¾e jeden kilogram masa mù¾e obdr¾et jeden a pùl kilogramu masných výrobkù. Pozornost by mìla být vìnována náplastem vyléèeného masa, které jsme nakoupili a vyhnout se tìm, které byly nafouknuté chemií.

To v¹e se dìje ve vzne¹enosti zákona, proto¾e místo receptù a norem upravujících produkci uzeného masa s vynikající kvalitou lze dnes témìø v¹echny výrobky z masa legálnì prodávat prostøednictvím velkoobchodníka s uzeninami. MOM (tzv. Mechanicky oddìlené maso je termín masný odpad vznikající pøi oddìlování kostry od správného masa. Tendi, chrupavka, kostní døeò, tuk, membrány, køídla, drcené kosti, peøí a vlasy zùstávají stlaèeny pod tlakem pøes separátor a získaná bunièina je dùle¾itým vstupem pro nejlevnìj¹í masné výrobky. IMO neobsahuje prakticky ¾ádnou nutrièní hodnotu, ale je obohacen o antioxidanty, oleje, emulgátory, polyfosforeènany a látky zlep¹ující chu». Stojí za to strávit nìco daleko na osvìdèených produktech dobré formy místo otravy tìla ...