Zakoniku prace

V zásadì ustanovení zákoníku práce je zamìstnavatel nucen poskytovat estetické a hygienické pracovní podmínky a v¹echna zaøízení a organizace musí pou¾ívat certifikaci, tj. Oznaèení CE.

Certifikace, tj. Posuzování shody výrobkù, je proces systematického zkoumání období, ve kterém konkrétní výrobek splòuje pøísné po¾adavky (zde je více o bezpeènostních po¾adavcích. Strojní certifikace má málo aspektù. ®e se setkává s designérem na úrovni návrhu nebo výrobcem na úrovni realizace. Certifikaci mù¾e provést pøíjemce produktu nebo jednotka bez projektanta, výrobce nebo pøíjemce produktù.Legálnì byla certifikace strojního zaøízení zavedena smìrnicí 2006/42 / ES ze dne 17. kvìtna 2006 v my¹lení strojù. Právní øád v Polsku byl zaveden vyhlá¹kou ministra hospodáøství ze dne 21. øíjna 2008 v situaci minimálních po¾adavkù na strojní zaøízení (vìstník zákonù è. 199, polo¾ka 1228, který spadl do 29. prosince 2009.Certifikace stroje se vztahuje na samotný stroj, vymìnitelné vybavení, bezpeènostní komponenty, zvedací pøíslu¹enství, øetìzy, lana a øemeny.Kritéria pro certifikaci strojních zaøízení v celé Evropské unii jsou uvedena v pøíloze è. A k vùli 2006/42 / ES, nazvané: Základní po¾adavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi návrhu a provozu strojù.Smìrnice navíc zavádí dìlení strojù na zvlá¹» tì¾ké a doplòkové.Certifikace strojù a zaøízení, které popisují vysokou míru rizika spojeného s jejich manipulací a pou¾íváním, je ji¾ v dobì návrhu. Dal¹í nástroje a organizace podléhají certifikaci bìhem interní kontroly výroby.Struènì øeèeno, v¹echny pokrmy a instituce, které mohou dìlat v¹emi zpùsoby, ohro¾ují èinnost nebo zdraví rezidenta, jako¾ i plánování a místo podléhají certifikaci, tj. Posuzování shody.