Vepoova kotleta ruznymi zpusoby

Tajemství dokonalé vepøové kotlety nebo hovìzího kotleta je jeho správná struktura. To znamená, ¾e za úèelem získání masa, nejen zlotých navíc, a také køehké, svìtlé a hluboce sma¾ené, musíte dát jí správnou tlou¹»ku, nebo mo¾ná dokonce - rovinnost.

Nákup tìlového ¹lehacího stroje není nepostradatelný ve ¹patné domácnosti, ve které musíte jednou dennì degenerovat maso na kotlety, ale je to nezbytný nákup pro gastronomické okam¾iky, kdy je ka¾dý den pøipraveno mnoho kusù masa na kotlety.

Movenol

Kouzelníkova fréza je vìnována drcení masa pro dokonale ploché, rovnomìrnì drcené kotlety. Díky tomu se na celé své ¹íøce rozdrtí kotleta na tak silnou vrstvu, která je velmi dùle¾itá pøi ochucování a sma¾ení. V restauracích, kde je podáváno mnoho vepøových kotlet nebo v lahùdkáøských podnicích, kde jsou hotové vepøové kotlety zveøejòovány ka¾dý den v plném rozsahu, je vrtulník zámìrným nákupem. Jedná se v¹ak o urèitou investici, proto¾e díky tomuto elektrickému zaøízení nemusíte zamìstnávat zamìstnance k mytí kotlet. Staèí umístit kus tìla do dobré polohy pøístroje a po nìkolika sekundách ho rovnomìrnì rozbít.

V gastronomii se velmi èasto pou¾ívají elektrická zaøízení, která díky svému krátkému a efektivnímu zpracování a roztøí¹tìnosti urychlují proces tvorby pokrmù. Nebude se skrývat, ¾e pøi pøípravì kotletek ne¾ije ani tak na sma¾ení, peèení nebo vaøení, ale na pøípravu masa na sma¾ení. Kdy¾ mají kotlety vytvoøit hodnì, stojí za to pou¾ít zaøízení navr¾ené speciálnì pro usnadnìní na¹í práce a urychlit celý proces pøípravy jídla pro na¹e pohodlí.