Uzemnini 110 kv pole

Uzemnìní je speciální ochrana proti blesku.Uzemnìní je proces zobrazený z vodièe, který je dobøe vodivý elektricky vodivý základ.

Nejjednodu¹¹í elektrické vodièe jsou voda, grafit, ¾elezo, ocel, hliník, zlato, mìï a støíbro.Vodítko spojuje tìlo s elektrifikovanou zemí a v dùsledku tohoto spojení elektrifikované tìlo vrátí nebo pøijme náboj, v dùsledku èeho¾ ho nasmìruje k lhostejnosti.

Konstrukce uzemòovacího zaøízení není nijak zvlá¹» komplikovaná. Takové zaøízení je namontováno z uzemòovací elektrody a zemnicího vodièe, propojovacího kabelu, svorky nebo kolejnice a zemnících vodièù.Existují typy uzemnìní. Dùle¾ité typy jsou: bleskové, pomocné, úèinné a ochranné uzemnìní.

Uzemòovací svorky hrají dùle¾itou roli pøi uzemnìní. Tyto svorky jsou vyrobeny z hliníku a umo¾òují pøipojení hromosvodù ke stavbì. Zemnicí svorky nebo uzemnìní jsou souèástí uzemòovacího systému instalace a usnadòují elektrické spojení urèité skupiny vodièù v uzemòovacích charakteristikách.Svorky, díky svému individuálnímu designu, vyènívají pro sebe, lisované, ploché; jednoduché lisy; úhlové lisované ploché; úhlové lisování; off-line - lisované spoje.Pou¾itý typ svorky, také její konstrukce, je mimo jiné urèen èástí uzemnìných pøipojených vodièù.

Pøipojení zemnicího vodièe k uzemòovací elektrodì musí být provedeno pevnì a musí splòovat po¾adavky na elektrické pøipojení.Moderní plán vyu¾ívá termitové svaøování pomocí lisovacích svorek, ¹roubových svorek nebo nových mechanických spojù. Mechanická spojení a mechanické spoje by mìly být provádìny v souladu s pravidly stanovenými podle pokynù výrobce.Pøi vytváøení systému ochrany pøed bleskem je tøeba vìnovat zvlá¹tní pozornost pou¾itým svorkám, které by nemìly nejdøíve po¹kodit zemnicí elektrodu nebo zemnicí vodiè. V sadì takového systému je dùle¾ité propagovat a aplikovat princip, ¾e spoje a rukojeti, které jsou pøesnì z pájeného spoje, neposkytují vysokou mechanickou pevnost a také mohou být po¹kozeny.