Ueetni tajemstvi sro

Hrd válce je tedy specializovaný válec, který je uspoøádán v rychlo otevíracím ventilu. Dané válce obsahují hasicí médium, které je pod stálým tlakem. Konstrukce diskutovaného válce umo¾òuje rychlé zavedení hasicího prostøedku do místnosti chránìného zaøízení.

Hrd válce jsou pou¾ívány pøedev¹ím pro po¾ární ochranu systémù v nebezpeèných situacích, jako dùkaz pro hoølavé materiály. Zahrnuje mimo jiné filtry, smì¹ovaèe, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Kromì toho mohou být válce pou¾ity jako ochrana pøed výbuchem pøístrojù, potrubí, potrubí, nádr¾í, to je prostøedí, kde je pøítomen prach ST1-ST3, stejnì jako hybridní plyny a smìsi. Témìø v¹echny odvìtví prùmyslu jsou pak.Jeden by mìl mít, ¾e tato zaøízení chtìjí existovat zakoupená v certifikátech, a je dobré o zpùsobu potlaèení výbuchu a hasicí bariéry. Úspìchem výbuchu je osvìdèení o notifikovaném orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. A v pøípadì hasicí bariéry se jedná o osvìdèení o notifikovaném orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1596X.

https://jinx-formula.eu/cz/

Dovolený objem válce je pìt litrù. Válce musí obsahovat tìsnou ocelovou membránu. Dané válce v ¾ádném pøípadì nemohou být vystaveny nebezpeèí bìhem servisních prací. Válce by mìly být aktivovány s minimálním napìtím 100 / 300V v objektu, aby se zabránilo aktivaci náhodným napìtím. Samozøejmì, hrd válce s velmi velkým objemem jsou také aktivovány v pomìrnì vy¹¹ím napìtí v kontraktu se souèasným.Typické válce jsou vedení prá¹ku. Smìs této látky po postøiku sni¾uje tlak výbuchu. To dìlá toto tím, ¾e neutralizuje výbu¹ného prachu atmosféru.Pokud pou¾ití bì¾ných lahví s prá¹kovým materiálem mù¾e zpùsobit vìt¹í ¹kody ne¾ pøínosy, podobnì jako farmaceutické kanceláøe, zaøízení pro potravináøský prùmysl, pou¾ívají se hrdly.K dispozici jsou také hrdly naplnìné vodními parami. Jedná se o vodu o teplotì vy¹¹í ne¾ je teplota varu. Vodní pára se domnívá, ¾e je potøeba potlaèit výbuch.V souhrnu jsou válce systémem proti výbuchu. V ka¾dém systémové funkce HRD dal¹í dekompresní systém pro zmírnìní vypuknutí a jak izolovat vypuknutí.