Uees pro divku s kratkymi vlasy

Vakuum umístìny v prùmyslu díky velkému povrchu Èisté, které potøebují vyèistit øadu nebezpeèných odpadù by mìlo být nejen vhodná úroveò tanku a funkènosti, ale také vynutit v obranì proti a znièení explozí. V¹echny tyto vlastnosti splòují ATEX vysavaèe, co¾ dává úspì¹nì dùle¾ité, aby se jim v nìkdy nebezpeèných stavù spojených s hrozbou ¾ivota a zdraví.

S pomocí vysavaèù ATEX je mo¾né namontovat mnoho nových suchých a mokrých kontaminantù. Dokonce se vyrovnávají se sbìrem v¹ech druhù prachu, strusky, trosky nebo litiny, ale také kapaliny. Mnoho nových modelù tohoto typu vysavaèù mù¾e být pøizpùsobeno individuálním podmínkám, ve kterých se mají vysávat. Èistící prvky vysavaèù byly vyrobeny ze ¹pièkové tøídy a byly nerezové. Pøed vzestupem výbuchu v konstrukci spojené s hromadìním masivní znaèné míry zabraòuje zneèi¹tìní mìr sání a pou¾ití speciálnì ztuhl a podporován dal¹í vrstvou hliníku filtru. Proto vyrábìjí nová mno¾ství a kánony v oblasti èistících zaøízení vyrábìných ve významných podmínkách.

Vysavaèe typu ATEX jsou nabízeny v jiných modelech s kontejnery s obsahem od 40 do 100 litrù, které zaji¹»ují jejich ka¾dodenní práci po del¹í dobu bez nutnosti vyprázdnìní nádr¾e. Zároveò s tak velkou velikostí poskytl výrobce vysavaèe pohodlí pøi pohybu s vysavaèem díky instalaci velkých kol, které mají také speciální brzdový systém.