Tok zbo i v dodavatelskem oetizci

Základní pøedpoklady Evropského spoleèenství

Pøesná odpovìï na test "Co je certifikát CE?" závisí na vysvìtlení základních pøedpokladù, ¾e jsou Evropskou unií. Ukázalo se, ¾e platformou jejího uplatòování jsou tøi principy: volný pohyb zbo¾í, tváøe a penìz. Za úèelem provedení vý¹e uvedených zásad se èlenské státy EU rozhodly vyøe¹it v¹echny pøeká¾ky obchodu uvnitø Spoleèenství a dosud nemìly vytvoøit spoleènou politiku v systému pro partnery mimo EU. Díky tomu byla na trhu Spoleèenství vytvoøena výmìnná oblast podobná té, která má význam v jedné zemi. Získala název jednotného evropského trhu nebo spoleèného trhu.

Audisin Maxi Ear Sound

Spoleèný místní trh a uvádìní materiálù na trh

Jednou z nejdùle¾itìj¹ích pøeká¾ek spojených s obchodem mezi zemìmi jsou národní po¾adavky na vlastnosti a bezpeènost výrobkù. V nìkteré zemi byly v platnosti nové vzorce a normy, které se mezi jednotlivými zemìmi znaènì li¹ily. Producent, který chtìl nabídnout své vlastní výrobky v následujících zemích, musel poka¾dé splòovat rùzné po¾adavky. Odstranìní tìchto rozdílù bylo nutné v rámci projektu odstranit obtí¾e v obchodu. Normy týkající se nákupu pøedmìtù nemohly být zru¹eny. Jedním z øe¹ení bylo proto sjednotit pravidla v rámci celé komunity, díky ní¾ obchodní výmìna závisela na stejných po¾adavcích.

V poèáteèní fázi byl uèinìn pokus regulovat pøedpisy EU, pokud jde o individuální kvalitu materiálù a materiálù. Koncentrace na velké úrovni slo¾itosti a èasovì nároèných procesù byly uvolnìny z takového øe¹ení.

Øe¹ením bylo vytvoøit zjednodu¹ený pøístup k otázce technické harmonizace. Byly definovány základní bezpeènostní po¾adavky pro nìkteré skupiny výrobkù, které musí být splnìny pøed zakoupením výrobku nebo materiálu na skuteèném evropském trhu.

Podnikatelé ze zemí mimo EU, kteøí chtìjí uvedení zbo¾í do obìhu na námìstí Spoleèenství, napøíklad z Turecka, musí svùj pøíjem splòovat v souladu s pøedpisy a normami EU o jakosti. Je na nich, aby tuto skuteènost dokázali.

Byly vytvoøeny harmonizované normy, díky nim¾ podnikatelé vìdí, jaké základní po¾adavky by mìly být splnìny. Není v¾dy povinností tyto èásti dát. Podnikatel mù¾e ve zvlá¹tní podobì dokázat, ¾e jeho výrobek je pøidán do provozu na námìstí Spoleèenství.

Ce certifikát - prohlá¹ení výrobce

Oznaèení CE není nic jiného ne¾ prohlá¹ení výrobce, ¾e výrobek splòuje pøísné po¾adavky na informace, které má k dispozici.Má formu prohlá¹ení výrobce nebo zplnomocnìného zástupce. Potvrzuje, ¾e výrobek byl v souladu se základními po¾adavky obsa¾enými v pokynech k produktu. Pak ¾ije pouze jedna nebo nìkolik dal¹ích smìrnic.

Právo Spoleèenství stanoví pøedpoklad shody a minimální po¾adavky spojené s bezpeèností výrobku oznaèeného znaèkou CE.

Certifikát CE je instalován na vlastní odpovìdnost výrobce nebo jeho zplnomocnìného zástupce. Trvá to poté, co se proká¾e, ¾e produkt splòuje urèité po¾adavky smìrnice. Pro zji¹tìní této skuteènosti je proveden postup posuzování shody a po kladném ovìøení je vydáno prohlá¹ení o shodì. Postupy pro posuzování shody mohou existovat odli¹né ve vztahu k riziku, které závisí na pou¾ití urèitého výrobku. Èím dùle¾itìj¹í je riziko vyplývající z výsledku, kromì nich je obzvlá¹tì velké, øada postupù musí být dosa¾eno jeho výrobcem nebo autorizovaným zástupcem. V nìkterých pøípadech je tøeba dodr¾et dokonce asi tucet norem Spoleèenství.