Technicke poeklady knihy

Technické pøeklady pova¾ují za úkol pøenést v modifikované jazykové podobì na pøíjemce cizího jazyka takové údaje, které byly pùvodnì napsány v pùvodním jazyce. Pøeklady takzvaného slovo pro slovo, jsou nemo¾né z jazykových dùvodù, proto¾e ka¾dý jazyk definuje pojem jednotlivých slov rùznì, jiným zpùsobem vysvìtluje pojem, zda si vybírá frázy.

V tomto pøípadì je velmi obtí¾né, aby se slovo shodovalo se slovem. Je tedy mo¾né pouze v poezii. V pøirozeném jazyce by se mìlo odkazovat na dobré, pevné my¹lenky a konstrukce, které jsou psány ve stylu, a jejich inkontinence obvykle vede k nedorozumìním. Technický pøeklad pouze vrací nejvìt¹í pomoc pøi minimalizaci tìchto nedorozumìní. Technické pøeklady jsou v urèitém smyslu velmi úspì¹nou prací, která se dr¾í pravidel stanovených v oblasti zásad. Jinými slovy, pøeklad vy¾aduje v pøísném smyslu klíè, který je tøeba mít pøi vytváøení pøekladu a ètení textu, co¾ je situace zprávy.Technické pøeklady, samozøejmì stejnì jako nové písemné pøeklady, nejsou lineárním procesem, ale formou umìní, která zahrnuje nejpøesnìj¹í pøeklad jiného díla. Pøekladatel si vybere slova tak, aby byly identické s analýzou a my¹lenkami cílového jazyka.Proces pøekladu textù v technické kvalitì pøedpokládá Úøad pro technické pøeklady z analýzy dodaných dokumentù a výpoètu objemu textu. Pouze pøed lety byly texty nasmìrovány pouze v papírové situaci. V souèasné dobì to jen øíká stará technická dokumentace a drtivá vìt¹ina prodávaných textù existuje v poèítaèových uèebnách. Nejèastìji pou¾ívané formáty jsou PDF, DOC nebo PTT. Zaprvé se zamìstnanci oddìlení jazykové kontroly zavazují otevøít pùvodní dokument a seznámit se s jeho obsahem. Dal¹í výjimkou je proces ètení velkých èástí èlánku a zachycení hlavní my¹lenky. Následnì jsou trénovány vìty, dodr¾ení poøadí a zámìrù autora pùvodního textu. Dal¹í kroky by mìly být pøímo v souladu s iniciativou autora.Souèasná èinnost je nesmírnì èasovì nároèná a zodpovìdná, ale nakonec dává velkou spokojenost.