Salat z cervenej hlavkova zeli

Je tu spousta zelí, které se nám líbí a které z ní dìlají døívìj¹í kousky. Dokonce i pøíprava zelí na zimu vy¾aduje øezání velkého mno¾ství listù zelí - a kdy¾ je tì¾ké udìlat tì¾ký s bì¾ným no¾em, nemusíte nikomu øíkat, kdo ho vytvoøil pro stavbu. Ve skladech se nachází spousta vybavení s domácími zásuvkami, co¾ nám umo¾òuje výraznì zlep¹ovat takové typické domácí vaøení, které funguje v ka¾dém domì.

Bigos, nebo knedlíky se zelím nebo zelnou polévkou vy¾adují pou¾ití zelí nakrájeného na tenké prou¾ky. Samozøejmì mù¾eme do skladu dostat hotové, ji¾ nasekané zelí, nicménì mnoho lidí dává pøednost pøípravì zelí, proto¾e napøíklad je zde zahrada, ve které se tato zelenina vyrábí. Takové ¾eny jistì potøebují krájeè na zelí. Pøi bì¾ném pou¾ití se nic nezmìní. A pokud se nám líbí zelné pokrmy, tak kdy¾ bychom mìli velmi svádìt na¹e vlastní provedení takové silá¾e, která nám dá nejen radost z jejího provedení, ale pøedev¹ím dobrou, dokonale ochucenou pøísadu mnoha jídel, které si pøejeme.

Probouzí se k individuální pøípravì zavaøenin, v¾dy v úspìchu zelí, to znamená, ¾e je tøeba øezat na men¹í kousky, øezané nudle a sekané zelí - pomocí no¾e je tato operace fyzicky tì¾ká a bude odrazovat od rùstu produktù zelí, nebo dobré a vitamíny bohaté saláty. A pak by to nebylo pro na¹e zdraví pøíli¹ dobré! Nákup elektrické bramborové øezaèky pro pokladnu je kurz asi 2-3 tisíce zlotých, to je docela dost, kdy¾ pro potøeby malé domácnosti, zatímco v úspìchu lahùdkáøského podniku nebo skupiny kolektivní vý¾ivy, to je proto nezbytné investice. Jistì to bude odeèteno ve formì ziskù z prodeje lahodných salátù nebo starých polských, vyrobených z po¹krábaných bigosù, kteøí pravdìpodobnì milují ka¾dého, kdo byl v akci a doufal, ¾e to zkontroluje.