Prakticke dovednosti kuchyoske pomoci

Mnoho mu¾ù se z jiných dùvodù rozhodne pracovat mimo na¹i zemi. Neopisuje pro nì, ¾e nechtìjí být velmi toto¾ní s na¹í státní pøíslu¹ností nebo nemají v úmyslu vrátit se do své zemì. Existují lidé, kteøí v zahranièí chtìjí koupit nemovitost, která bude pronajata. Osoby, které pracují mimo území Polské republiky, mohou po¾ádat o hypotéku v Polsku, která je také pøítomna nejen pro prodej pozemkù ve svém svìtì, ale také má své mo¾nosti. V¾dy je skvìlé, ¾e potøebují realizovat nìco jiného ne¾ to, co jsou v Polsku zamìstnanci.

Za prvé, nìkteré banky vám umo¾òují podat ¾ádost o hypotéku pouze osobám, které provádìjí platby vydìlané hotovosti na bankovní úèet polské banky. Jak víte, poslední fáze je obtí¾ná, proto¾e jiné spoleènosti provozují pøevody pouze na osobní úèty otevøené v místních bankách nebo více formou ¹ekù. V takových pøípadech byste mìli po¾ádat o dal¹í dokumentaci o va¹em denním pøíjmu. Kromì toho ve vztahu k osobám pracujícím v zahranièí, ve skupinách nehod, jsou prezentovány vy¹¹í po¾adavky na vlastní pøíspìvek. Pro zamìstnance pracující mimo zemi, ale stále na základì Evropské unie, bude banka zvý¹it hodnotu vlastního pøíspìvku na 20% hodnoty nemovitostí (pro v¹echny, kteøí tvoøí v Polsku hodnota vlastní pøíspìvky do zadní èásti roku 2014 je pouze 5%, ale pro ¾eny v Americe - hodnota polského pøíspìvku bude 50%.

Samozøejmì, banky budou s nejvìt¹í pravdìpodobností vy¾adovat pøeklad dokumentù potøebných k nákupu hypotéky, tj. Rodného listu, dokladu potvrzujícího, ¾e uva¾ujete o svém zamìstnání u va¹eho zamìstnavatele, va¹eho man¾elského listu. Motivace k hypoteènímu soudu lze objednat u pøekladatelské agentury specializující se na ekonomické a odborné pøeklady. Nabídka kanceláøí mù¾e být umístìna na stìnách internetu, stejnì jako pøed kontaktováním vybraného pøekladatele. Banky, které nevy¾adují pøedlo¾ení dokumentù potøebných k získání úvìru na bydlení, jsou Nordea a Deutsche Bank.