Povinnosti majitele staro itneho majetku

Jak víte, továrna pøiná¹í mnohem obtí¾nìj¹í vliv v¹em majitelùm, kteøí vytváøejí takový dùm. Za zmínku stojí povinnost majitele provozovat tuto továrnu. Nejdùle¾itìj¹í povinností majitele továrny je zajistit bezpeènost ka¾dého mu¾e, který je v továrnì. Ano, v¹echny stroje, stejnì jako v¹echny místnosti v továrnì, chtìjí být z hlediska bezpeènosti viditelnì kontrolovány a zaji¹tìny.

Nápoje ze stávajících èástí, které musí vlastník dát svým zamìstnancùm, jsou bezpeènost výbuchu. Jak víme, jsou u¾iteèné rùzné hoølavé látky, které krmí organizace a dal¹í. Pokud se takové látky zaèaly volatit v dùsledku úspì¹ného zhor¹ení takového stroje, hrozba výbuchu je obrovská. Proto je odpovìdností majitele továrny pravidelnì kontrolovat v¹echny organizace v továrnì, stejnì jako ukládat látky ¹kodlivé pro zdraví a vydìlat si dobrý èlovìk. Továrna musí tedy splòovat v¹echny podmínky stanovené v polském právu, aby mohla být pøijata k výrobì. Lidé mohou stát a cvièit na osvìdèených místech. Pokud by periodické inspekce znamenaly, ¾e továrna pøedstavuje hrozbu pro rùst a lidské zdraví a je velmi pravdìpodobné, ¾e pøijde, pak bude továrna zastavena, dokud nebude splòovat v¹echny bezpeènostní po¾adavky. To v¹e by mìlo být kontrolováno vlastníkem továrny. Proto nestaèí poskytnout zamìstnancùm pøimìøený plat a získat pøíjem z jejich práce. Pøedev¹ím je dùle¾ité dát jim ka¾dodenní bezpeènost v produkci, kterou hledají. Mnozí lidé by urèitì vzdali v¹ech bezpeènostních po¾adavkù, pokud by je polské právo nezmínilo. Proto je samozøejmì velmi dùle¾itá úloha státu pøi zkoumání v¹ech mo¾ných továren a udr¾ení jejich bezpeènosti. Za prvé, majitel továrny by se mìl sna¾it zaruèit bezpeènost ka¾dého hosta projí¾dìjícího továrnu. Tam jsou poslední mnoho dùle¾itých.