Pou iti latky souvisi s jejimi vlastnostmi vysvitlit proe

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynù a kapalin v síle výjimek jsou zcela známy a zdokumentovány. Identifikace nebezpeèí, která vyvstává z jejich pøítomnosti v prùbìhu výroby, je proto velmi náchylná. Situace se stává obtí¾nìj¹ím v pøípadì pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V pøípadì nehod na zdánlivì ne¹kodných látkách, jako je mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo prachové formy, existuje nebezpeèí výbuchu.

Prùmyslové centrální vysavaèe se pou¾ívají k o¹etøení usazeného prachu z parketových podlah, plochých ploch a konstrukce nástrojù a hal. Proto je zamìøena na udr¾ení hygieny na pracovi¹ti, pøi souèasném ochranì pracujících, organizaci a vybavení proti prachu, za souèasného nebezpeèí sekundárních výbuchù. Ve¹kerá spoleènost, která provádí prùmyslové instalace, musí provést instalaci v souladu s platnými normami obsa¾enými ve smìrnici & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a existence ¾en v místnosti proti nepøíznivým úèinkùm prachu.- ochrana strojù a pøíslu¹enství pøed selháním z ru¹ení prachu,- ochrana stavby a osoby provádìjící práci proti úèinkùm nekontrolované exploze pylù.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì výskytu hoølavých nebo výbu¹ných látek, plynù, prachu, kapalných par nebo hybridních smìsí se vyskytuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tato událost mù¾e zpùsobit znièení odpra¹ovací jednotky a celou jednotku. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny kvalifikovány do ¹koly s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo shora uvedeno, jedním z nejdùle¾itìj¹ích významù centrálního vysavaèe je sní¾ení rizika sekundárního výbuchu odstranìním takzvaného zbytky prachu. Øe¹ení na jedné stranì maximalizuje bezpeènost po¾árních a po¾árních jednotek, druhá umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením procesu instalace po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.