Poslani vojenske jednotky

Byli jsme uprostøed prázdnoty. V jednom okam¾iku se v¹e odehrálo v okupaci a bylo nám pro nás dùle¾ité. Spoleènost bratrù, kteøí se pøipojili k na¹í spoleèné misi, se pomalu zaèala probouzet z obtí¾ného stavu. V¹echno se zaèalo pomalu vrátit k normálu, i kdy¾ to nebyla pohodlná situace. Mým úkolem bylo najít prachový sbìraè "sbìraèe prachu". Mnoho z vás se zajímá, co poskytuje a jak vypadá. Teï vysvìtluji. Kolektor prachových kazet má za úkol vyèistit vzduch obsahující suchý prach. Ka¾dý z nich má speciální filtr, který slou¾í k odvzdu¹òování sil a kontejnerù. Mohou být navr¾eny & nbsp; pro vnitøní pou¾ití & nbsp; stejnì jako cizí. Èasto se nachází ve výrobních halách, kde se vytváøejí materiály jako døevo, chemikálie, ve¹keré sypké materiály a kovové piliny, svaøovací výpary.

probreast plusProBreast Plus zvětšit prsa doma

Hodnì pøemý¹leli, ¹li jsme hluboko do temnoty, dotýkali se ve tmì a prolomili rozlehlost propasti, ve které byly na¹e tìla. Mysl chybìla, ale byla dostateènì úèinná, aby si pamatovala cíl - sbìraè prachu se musel ocitnout v blízkých rukou. Je tì¾ké øíci, jak dlouho trval ná¹ boj - se ztrátou dùvìry v úspìch na¹í práce, ztratili jsme a pocit èasu. Nemìla na místní pohodlí, proto¾e eliminovala únavu, která nebyla v této expedièní normì spojencem. Pøesto¾e pokyny, které získaly za úsvitu, byly znaènì jednoduché, nebyly nic, co vidìly po pøíjezdu. Je tì¾ké øíci, nebo máme pravdu v dal¹ích krocích. Chybí nám referenèní bod, zda jsou na¹e èiny správné. Mohli bychom být schopni odlo¾it ná¹ cíl. Trénink, který nám pomohli udr¾et na¹i chladnou krev. Nebyl to byt pro pochybnosti a momenty váhání - odsoudili bychom se k jisté smrti. Kromì potøeby naplnit na¹i misi jsme byli v na¹em hlavì instinktem pøe¾ití, který nás osvobodil od temných my¹lenek. Po mnoha únavných stezkách temného terénu se polské oèi projevily v záøi tak nádherným problémem, ¾e bylo tì¾ké zjistit, co je v pravdì. Poté, co jsme se k nìmu pøiblí¾ili na urèitou vzdálenost, dosáhli jsme, ¾e je to stejný sbìraè prachu - cílem na¹eho boje bylo dosa¾eno.