Pokladni regulace

Dodr¾ování nedostatkù je dobrá vìc. Nauèí se více zákonodárcù, kteøí dovolili daòovým poplatníkùm opravit nesprávnì vydaná obchodní doklady, stejnì jako prohlá¹ení, ani¾ by museli nést velké dùsledky. To je mo¾né, pokud je prodej zaregistrován v pokladnì. Jak to vypadá jako opravy u pokladny?

Pøi prodeji do mysli fyzických osob, které nevykonávají finanèní èinnosti a jednorázové zemìdìlce, je nutné zaznamenat ka¾dou smlouvu na pokladnì a vystavit jí potvrzení. Výnosy jsou vyjádøeny v KPiR na základì pravidelných zpráv. Chyby pøi vydávání daòových dokladù se obvykle týkají: èástky danì z produktù a pomoci, datum nebo èástka prodeje, poèet produktù nebo slu¾eb. Rovnì¾ se stává, ¾e roli do fiskální mìny, na které jsou ohlá¹eny pøíjmy, budou sní¾eny na hlavní èástku a tiskne dùkaz o nákupu ¹patnì. Pøi úspìchu pøi registraci prodeje na pokladnì je velmi tì¾ké a zbyteèné, ¾e transakce zapsaná na vý¹i fiskální èástky nemù¾e být sta¾ena nebo vylep¹ena pou¾itím levných funkcí v tomto jídle. A¾ do konce bøezna 2013 nebylo jasné, co by mìlo být provedeno v pøípadì chyby v daòovém dokladu. Nìkteré mechanismy byly vyvíjeny v èinnosti, její¾ vyu¾ívání podporovaly kanceláøe, ale dohoda si také pamatovala neoficiální povahu. Od 1. dubna 2013 jsme v rozhodnutí týkajícím se daòových registraèních pokladen nalezli záznamy, které tuto otázku urèují. Od dubna 2013 musí daòoví poplatníci, kteøí registrují prodej s pokladnami, jít do dvou záznamù - záznamy o výdajích a reklamacích a dùkazy o zjevných chybách. Pøedpisy nestanoví, jak by mìly èekat, popsat je a údaje, které potøebují k nalezení v nich. Oba jsou upraveny tak, aby opravily prodeje zahrnuté do povìdomí pokladní a dal¹í z nich bude smìøováno v pøípadì vý¹e uvedeného Chyby. Ve smyslu zru¹ení potvrzení je zapotøebí pøipravit odpovídající záznam v registru chyb, vèetnì: hrubé hodnoty a danì zle zaznamenaného prodeje, struèný popis poznámky a formy chyby spolu s pùvodním potvrzením.