Pokladna u developera

Ka¾dý podnikatel, který je v na¹í spoleènosti, pokladá ka¾dý den s novými problémy, které mohou generovat. Stejnì jako jakékoliv elektronické zaøízení, pokladny nemají ¾ádné výhody a nìkdy kazí. Ne v¹ichni majitelé podnikù vìdí, ¾e v ¾ádném prvku, v nìm¾ by mìl být rejstøík veden pomocí pokladny, by mìlo být jiné takové zaøízení - v souèasné dobì v pøípadì jeho selhání.

Nedostatek zálo¾ního pokladny pro elzab pøi dal¹ím prodeji výrobkù nebo slu¾eb mù¾e vést k ulo¾ení sankcí ze strany daòového úøadu, nebo» zabrání záznamu prodeje v dobì poruchy hlavního zaøízení. Dokumenty ulo¾ené v pokladnì by mìly obsahovat pokladní servisní pokladnu. V této skuteènosti se nejen¾e provádí opravy zaøízení, ale i informace o fiskalizaci pokladny nebo o výmìnì my¹lenek. V servisní knize musíte zadat jedineèné èíslo, které bylo pokladníkovi doruèeno daòovým úøadem, název spoleènosti a adresa prostor, kde je pokladna poøízena. V¹echny tyto poznámky jsou nezbytné pro úspì¹nou kontrolu daòového úøadu. Jakékoliv nové my¹lenky v pokladnì, její zmìna jde do èinnosti specializované slu¾by, kterou by mìli podepsat v¹ichni podnikatelé pou¾ívající registraèní pokladny. A co víc - mìli byste daòový úøad informovat o jakékoli zmìnì v pokladnì. Prodej za fiskální èástky by mìl být provádìn v nepøetr¾itém stylu, tak¾e pokud je pokladna plná, musíte si vymìnit názor o èerstvém stavu a pamatovat si na pamì». Ètení pamìti pokladny mù¾e existovat - podobnì i pøi její zmìnì, ale pouze autorizovanou entitou. Kromì toho by se tato polo¾ka chtìla uskuteènit za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Z pøeètení daòové pokladny se provádí pøíslu¹ný protokol, jeho¾ kopie sama dosáhne daòového úøadu, a dal¹í podnikatele. Potøebuje tento protokol k ulo¾ení v souladu s dal¹ími dokumenty pøipojenými k pokladnì - jeho chyba mù¾e uèinit pokutu úøadu.