Pokladna gastronomie 2017

Pøíjem z pokladny novitus lupo je pro podnikatele i pro kupujícího velmi dùle¾itý fakt. Tito hlavní jsou povinni vydat takové doklady o prodeji, tito noví by mìli v¾dy s sebou odebrat potvrzení.

Bohu¾el, nìkteøí z nás nevìnujeme pøíli¹ mnoho pozornosti úètùm, co¾ mù¾e mít vá¾né dùsledky v pøípadech moci. Jak dlouho mù¾eme tyto výtisky uchovávat v pokladnách a ve kterých pøíle¾itostech mohou být u¾iteèné?

V úspìchu podnikatelù je to spí¹e jednoduché. Mìli by skrývat kopie pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì auditu titulu státní pokladny. Proè takový dokument pro klienta?Tento malý odpad papíru v napájecích pouzdrech mù¾e mít jedineèný význam. Pokud známe platnost dokladu o pokladnì a víme, jaký typ dokumentu je tøeba ulo¾it, mù¾eme získat hodnì. To je dáno pøedev¹ím aktuálními pozicemi, v nich¾ jsme závislí na inzerování zakoupeného produktu nebo jeho pøedání a zpìtné získání na¹ich penìz. V takovém pøípadì prodávající nás po¾ádá o vystavení potvrzení - potvrzení inzerované transakce. Jaké lhùty musíme mít v okam¾iku, kdy nám pøi podání stí¾nosti pracuje pøi podání stí¾nosti? Pokud kupujeme potraviny, mù¾eme o nich sdìlit a¾ 3 dny. Dlouhodobì bychom mìli uchovávat tyto doklady, které jsou dokladem nákupu obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zde nám zákon poskytuje a¾ 24 mìsícù, abychom detekovali tuto funkci i pro hlá¹ení stí¾nosti. Pøesnì ve chvíli, kdy nebudeme moci obdr¾et potvrzení, na¹e stí¾nost nebude pøijata. Èím je vìt¹í poèet reklamovaných výrobkù, tím vìt¹í je ztráta spojená s nedostatkem dokladu potvrzujícího takový prodej.

Vzpomeòme si na pøíjmy, které nám musí prodávající prodávat pøi nakupování. Vzpomeòme si a uveïme tyto dokumenty v pøíznivém mìøítku. Mù¾eme pøipravit obálky, ve kterých budeme shroma¾ïovat pøíjmy v chronologické organizaci, mù¾eme dát zvlá¹tní krabici na poslední úèel. Dùle¾ité je, aby doklad potvrzující prodej, který jsme provedli, byl respektován, dokud se stane základem pro podání stí¾nosti.