Pokladna fp 600

Po¹tovní fiskální pokladna je tak odli¹ná, od pøímky, kde kopie dokladù trpíme rolí, papírovými páskami, které dr¾íme, jako daòové doklady, pøes nebezpeènìj¹í, kde kopie výtisku jsou elektronické. Pokladna a elektronická kopie úètenky nejèastìji provádìjí testy pro své dodavatele.Ve fiskálních zaøízeních s elektronickou kopií úètenky je elektronickým datovým nosièem odpovídající karta. Ve v¹ech zaøízeních pou¾ívejte karty výrobce.

Takové karty mohou obsahovat nepøedstavitelné mno¾ství informací. Kdy¾ jsem zjistil, ¾e to byl milion pøíjmù, byl jsem bez slov. Kolik rolí bych musel udr¾et takový poèet transakcí? Zaèal jsem chápat, proè je taková pokladna je¹tì výraznìj¹í. Jeho velkým plusem je, ¾e se pokladna nebo tiskárny s elektronickou kopií neli¹í od tradièních pokladen. Automaticky se pøehrají v¹echny funkce, které provádìjí záznam kopií výtiskù na stránce. Pokladna a elektronická kopie úètenky nám tak umo¾òují podnikat, a samozøejmì, jak se mi zdálo, to ztì¾uje.

Perfektnì pojatá, existuje více, ¾e pokladna mù¾e znamenat kapesní poèítaè, a my mezitím mù¾eme tuto kartu odstranit a pøipojit se k poèítaèi. Trvá nám chvilku, abychom si mohli pøeèíst na¹e schopnosti, a my mù¾eme s jistotou potvrdit, co je v tuto chvíli potøeba. Tato praktická pamì» není opravdu malá, tak¾e po chvíli budete muset stránku vrátit. Toto komplikované zaøízení vám neumo¾òuje provádìt ¾ádné zmìny na kartì. Elektronický podpis, který jim pomáhá zabránit a pøístroj detekuje ru¹ení. Pokladna nás navíc informuje, kdy¾ se karta zaplní a doprovází nás zavøením dopravce. Mù¾ete si jen pøát nìco takového, proto¾e vydìlat miliony pøíjmù je pøání ka¾dého prodejce.Proto neuznávám obavy pøed pokladnou s elektronickou kopií úètenky. Neexistuje tedy nic výhodnìj¹ího ne¾ celá øada papírových rolí.