Pokladna aba

Na zaèátku stojí za to doplnit, co se poèítá s obsluhou registraèních pokladen: fiskalizace pokladny, nezbytné technické prohlídky, ve¹keré opravy zapsané v objednávce záruky a po skonèení záruky a nezbytná údr¾ba. Fiskální pokladník navíc platí za vstupy za servisní práce a hlásí fiskalizaci pokladny do USA.

Registraèní pokladny nabízejí svým spotøebitelùm doplòkové slu¾by: ¹kolení v oblasti pokladní slu¾by a navíc slu¾bu v pøíslu¹ném programování obchodních jmen a sazeb PTU.

Bìhem nezbytných technických kontrol provádí servisní technik následující èinnosti:- vyhodnocuje stav plomb pokladny a jejich souhlas s nápisy v servisní a servisní dokumentaci,- kontroluje pokladní program, jeho verzi, spolupráci s titulky v pokladnì a servisní dokumentaci,- kontroluje správnost provozu pokladny, zejména v rámci vydávání daòových dokladù,- vyhodnocuje stav pokladny, fiskální pamì», první desku a fiskální modul ve spolupráci se stavebními materiály,- kontroluje správnost spotøebitelského displeje,- výsledek revize spolu s doporuèeními je uveden v servisní kní¾ce.

Svátek1. Nutná technická kontrola musí být provedena i tehdy, kdy¾ u¾ivatel registraèní pokladny pozastavil svou èinnost nebo z jakéhokoli dùvodu pøestal evidovat pohyby v pokladnì, ale neevidoval pokladnu.2. Bìhem technického pøezkumu jsou zahrnuta vý¹e uvedená stavební témata registraèní pokladny, která jsou odpovìdná za zaznamenání obratu a jaká nesprávná opatøení by mohla ovlivnit zkrácený výpoèet daní. V prùbìhu pøezkumu tedy servisní technik nehledá chyby, které ovlivòují fungování pokladny, ani nekontroluje, ani nové faktory vybavení, jako je mechanismus odpovìdný za tisk, napájení - fungují dobøe. Zákazník mù¾e samozøejmì po¾ádat technika, aby zkontroloval stav pokladny a vymìnil po¹kozené pøedmìty, a to budou práce provádìné mimo technickou kontrolu.