Peee o diti a vzdilani benjamin spock

Dìti jsou energetické sopky. Bìhají, skáèou se, pøevracejí se a pøibli¾ují se, zase zase a jen do nekoneèna. Èasto je obtí¾né je uvést do poøádku. Ne v¹echno je v¹ak pøítomno. Dìti jsou spoleènì vizitkami rodièù. Jak zajistit, aby va¹e dìti trávily èas aktivnì a zároveò nevypadaly jako obìti pøírodní katastrofy?

Zmaèkané ¹aty, ¹pinavý límec, roztr¾ené koleno - to jsou problémy, které ovlivòují v¹echny rodièe. Získáváme nové obleèení, opravujeme díry, máme mokré ubrousky a kabelky, ve kterých je nejvíce místa obsazené sponkami na vlasy pro miminka, tkánì, kartáèe a dal¹í pomùcky první pomoci. Náhrada, skrytá ve zbytku sáèku, není jen zoufalým vysvìtlením. Obraz je ale ne ale pak ¹ortky, ¹aty nebo punèocháèe. Vlasy èasto vykonávají první housle.

Jak snadné je porazit slo¾itì tkané úèesy - to v¹echno maminka ví. Jak obtí¾né je pøivézt si dívèí vlasy do stavu, který pøedstavuje estetiku pøed odchodem z domu - ka¾dý rodiè to ví. Bez profesionálního vybavení to nebude fungovat. Bì¾né gumy èasto vypadávají z vlasù. Prýmky, úhlednì opletené v rohu pískovi¹tì, jsou uspoøádány do pìti minut. Ka¾dý úèes je tøeba pomoci, a kromì gumy, høebeny, pásky a ¹tìtce ¹tìstí, stojí za to mít man¾etový knoflík. Je dùle¾ité, aby klipy byly velké, ale zároveò vyrobené ze skuteèných produktù. Tvrdý, tuhý, bodavý plast nejen¾e rychle udìlá v karanténì, ale umo¾ní dìtem, aby nepøipustili, aby se jejich rodièe do svých vlasù dostali dal¹ích dvacet let. Pohodlná, jemná vlásenka, pøizpùsobená tvaru dítìte, mù¾e alespoò pomoci udr¾et tento okam¾ik pøítomnosti.

nutresin

Pokud je úèes schopný, ta¹ka je zabalena, dítì se usmívá a rodiè je vyzbrojen správnými vrstvami trpìlivosti a síly - mù¾ete vyrazit. V závislosti na tom, kam se cesta vydává, upravte úèes dobøe. Pokud dnes po¹leme dítì na celý den ve ¹kolce, stojí za to se postarat o:- stabilita,- pohodlí,- vzhled.Ano a starat se o:- ¹kubání,- bì¾í,- padající,- ztrácí prvky.

A po návratu mù¾ete vlasy krátce høebenat.