Oznaeovani nebezpeenych latek

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynu a kapaliny v mnoha pøíkladech jsou dobøe známy a zdokumentovány. Proto je identifikace nebezpeèí, která pøichází z jejich pøítomnosti bìhem výroby, velmi náchylná. Situace se stává mnohem nebezpeènìj¹í v pøípadì pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha úspì¹ích jsou nebezpeènými výbu¹nými hrozbami zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo dokument na prachových plochách.

Prùmyslové instalace centrálního vysávání se pou¾ívají k o¹etøení usazeného prachu z parketových podlah, hladkých povrchù a konstrukce zaøízení a hal. Pak na konci udr¾uje hygienu na pozadí práce a chrání pracovníky a stroje a pøístroje pøed nièivým vlivem prachu pøi souèasném riziku sekundárních výbuchù. Ve¹kerá spoleènost, která provádí prùmyslové instalace, musí provést instalaci v souladu s právními normami uvedenými v direktivì & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a postavení ¾en v místnosti proti ¹patným úèinkùm prachu.- ochrana organizací a nástrojù pøed poruchami v dùsledku ru¹ení prachu,- ochrana výstavby ¾en, které pí¹í svou èinnost proti úèinkùm nekontrolovaného vypuknutí pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e se na vysávání vyskytují hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tato událost mù¾e zpùsobit znièení prachu a celou jednotku. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny kvalifikovány na svazky zaøízení, která jsou vá¾nì výbu¹ná.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak ji¾ bylo uvedeno vý¹e, samotný význam centrálního vysavaèe je minimalizovat riziko sekundárního výbuchu odstranìním z pracovního prostoru tzv. zbytky prachu. Øe¹ení na jedné stranì maximalizuje bezpeènost rychlé a po¾ární jednotky a umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením procesu instalace po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.