Mytab 7 dotykovy displej

GASTRO POS je program, který umo¾òuje rychlý a intuitivní prodej, pøipravený nìkolika pohyby prostøednictvím dotykové obrazovky. Jako extrémnì roz¹íøený organismus na gastronomickém trhu ho vysoce oceòují pøední ¹éfkuchaøi restaurací. Jeho intuitivní slu¾ba se úèastní èinnosti èí¹níkù, a to také usnadòuje výcvik nových zamìstnancù.

Díky velmi pøíjemné, intuitivní a elegantní nepotøebuje èasovì nároèné ¹kolení a velmi pøirozené formì pro pou¾ití s dotykovou obrazovkou, smí¹ené s ¹irokou paletou funkcí, hodnì dobré check in, ale ne ve støedu, na jednom místì, a dokonce i stravování síti.

https://ecuproduct.com/cz/titan-gel-nejlepsi-neinvazivni-zpusob-jak-zvysit-velikost-penisu/

Individuální výbìr funkcíDíky mnoha funkcím a modulùm je GASTRO POS extrémnì flexibilním systémem, který na trhu trpíme. V závislosti na profilu objektu, a» u¾ je to bar, hospùdka nebo dokonce restaurace, mù¾ete pøizpùsobit a pøizpùsobit mo¾nosti, které budou pro va¹e potøeby nejzáva¾nìj¹í.

bezpeènostPøihlá¹ení na¹ich lidí do programu zadáním jedineèného kódu, otiskù prstù nebo pomocí magnetické karty také umo¾òuje úplné sledování jeho èasu i efektu, který vytváøí. V závislosti na pozici mù¾ete také nastavit zobrazení mo¾ností tak, aby byly pøizpùsobeny autoritì jednotky, napø. Èí¹ník vidí pouze prodej, mana¾er vidí prodeje a faktury, zamìstnavatel má pøístup ke v¹em mo¾nostem. GASTRO POS vám umo¾òuje omezit domácí ztráty a zvý¹it zisky. Posgastní program také usnadòuje fakturaèní slu¾by v gastronomii.

Výhody programu:

operace dotykového displeje nìkolika kliknutími;pøizpùsobení obrazovky speciálním potøebám;kontrola faktur a pøíkazù;transparentnì navr¾ená vykostìná obrazovka;obrazová prezentace místnosti;ukládání èí¹níka na v¹ech stupních;úspora pracovní doby;bez obtí¾í pøi úpravì jídel;spolupráce s kuchyní;kontrola pøíkazù a úètù;flexibilní tvorba cen;kontrola stanovených slev;dohodu s hotelovými metodami a zaøízeními pro speciální úkoly.