Mikroskopy

Ve v¹ech oblastech èlovìka, který má zájem o nìco profesionálnì, potøebuje spoustu specializovaných zaøízení ne¾ fanou¹kù. Mikroskop, který bude odpovídat bì¾nému domácímu u¾ivateli, bude napøíklad zaøízení vyu¾ívající optiku. Vìdec, který v¹ak nalezne pøípravky o velikosti nìkolika atomù, se nemù¾e vyrovnat se zaøízením, které odvedlo uèitel biologie ze ¹koly.

Ale pøi nákupu opravdu profesionálního vybavení je takové nepohodlí. Nejlep¹ích výsledkù dosahují laboratorní mikroskopy, které vyu¾ívají elektronový paprsek (elektronový paprsek pro zobrazování. Mají dostatek prostoru a v tom vytváøejí velké mno¾ství. Dále se také zabývá otázkou volby správné metody v pou¾itém zaøízení. Mù¾eme se rozhodnout pro elektronový mikroskop, který zvìt¹í preparáty i nìkolik miliónkrát (v souèasné dobì svìtovì nejvýkonnìj¹í mikroskop umo¾òuje vìdcùm analyzovat jednotlivé atomy vodíku. Tento mikroskop je velmi prospì¹né, proto¾e èím déle jsme blízko, tím pøesnìji popí¹eme prohlédnout na¹í pøípravy. Existují v¹ak i zaøízení, která nepou¾ívají elektrony pro svùj vlastní ¾ivot. Toto zaøízení vyu¾ívá ultrazvukové vlny pro dùkazy. Takové mikroskopy se nazývají akustické. Jsou rovnì¾ fluorescenèní, které jsou známy pøi studiu organických látek. Proto volba správného laboratorního mikroskopu není oblíbeným cvièením a dostává se hluboko do bodu, ne¾ si objednejte nábytek pro va¹e laboratoø. , ®e kdy¾ budeme dìlat je¹tì pøed nákupem, aby se ujistili, ¾e jsme si objednali pøíli¹ ostré, kdy¾ zaøízení pro va¹e potøeby, nebo za pou¾ití technologií, které nic není pro nás u¾iteèné. Pøidání ne ka¾dý mikroskop, který se nachází v blízkosti nejdokonalej¹í, ale im jistý pøesnì to, co chceme prohlédnout, tím ¹»astnìj¹í budeme zakoupil na¹e zaøízení.