Mikroskop antonie van leeuwenhoek

Colposcope byl nalezen Hans Hinselmann v roce 1945. Existuje tedy zaøízení pro gynekologické vyhledávání, které také èeká na mikroskop, to znamená díky namontované èoèce umo¾òuje pøíslu¹nému lékaøi skuteènì provést vy¹etøení ¾enských reprodukèních orgánù.

Je nejvíce strukturovaný, aby vy¹etøil vulvu, vagínu, dolní dìlo¾ní krk a samotný dìlo¾ní krk. Tento nástroj si zakoupí v poøadí krátkou dobu, proto¾e jen pár minut, aby zjistil, zda je daný ¾enský orgán vystaven riziku onemocnìní, èi nikoliv, a» u¾ tráví na nìm nìjaké zmìny rakoviny, tj. Není si jistý jejich stopami. Rakovina je nejcitlivìj¹í ze v¹ech nemocí. Navzdory pokroku v medicínì v souèasné dobì není stále vyléèitelná, pokud bude zji¹tìna pøíli¹ pozdì. Proto se kromì standardních gynekologických studií, které se nenacházejí v poèáteèních stádiích rakovinných zmìn, vyskytuje øada dal¹ích testù, jako napøíklad cytologie. Aèkoli existuje nedávná studie, která doká¾e detekovat zmìny rakoviny pouze sedmdesát procent. Kolposkopie, která je uspoøádána pøi zachování nástroje nazvaného kolposkop, je hodnì pomoci, proto¾e vám dává více ne¾ 90% mo¾ností najít rakovinu v poèáteèní fázi. Proè je to tak dùle¾ité? Proto¾e jen v rané dobì je nejmen¹í stadium rakovinných lézí sto procent léèitelných, ale s mnohem pokroèilej¹ím stavem, tím mlad¹í je pacientova ¹ance na poznání. Zavádìjí se do medicínského prostoru, stejnì jako lékaøi zabývající se tématem gynekologie a rakoviny ¾enských reprodukèních orgánù, tvrdí, ¾e je nezbytné kombinovat obì metody výzkumu, tj. Provádìt cytologické vy¹etøení a vy¹etøení kolposkopiem. Dal¹í je prakticky sto procentní záruka rychlého odhalení rakoviny a snadného uji¹tìní o její léèbì. Proto chci podstoupit výzkum nejménì jednou za ètvrtinu.