Ledove schodi ti

Moderní LED nouzové osvìtlení se pou¾ívá v zále¾itostech, proto¾e osvìtlení, které je dùle¾ité v dùsledku výpadku proudu nebo novému selhání, pøestane fungovat. V Polsku existuje mnoho normativních zákonù a speciálních norem, o kterých rozhodují v¹echny otázky pøímo spojené s navrhováním, instalací a sledováním provozu zaøízení pro nouzová osvìtlení.

Typy osvìtleníStojí za zmínku na zaèátku, ¾e podle nejnovìj¹ího standardu EN 13201 LED nouzové osvìtlení je ve skuteènosti opravdu obecný termín pro nìkolik rùzných druhù osvìtlení.Nejpopulárnìj¹í typy osvìtlení jsou:- nouzové osvìtlení- osvìtlení komunikací- osvìtlení otevøené plochy- osvìtlení zóny s vysokým rizikem

Základní úkoly nouzového osvìtleníNouzové osvìtlení hraje mimoøádnì dùle¾itou roli, zejména v pøípadì výpadku napájení svítidel, které byly navr¾eny pøi konstrukci základního osvìtlení. Velmi dùle¾itou roli v tomto úspìchu je nepochybnì, ¾e ka¾dé nouzové osvìtlení svítidla je napájeno z takových zdrojù, které jsou bez základního napájecího zdroje. Moderní nouzové LED osvìtlení by mìlo být pøed ka¾dým nouzovým nouzovým osvìtlením a nouzovým únikovým osvìtlením. Základním úkolem nouzového osvìtlení, jak mù¾ete odhadnout, je zajistit nejvìt¹í dùvìru v úspìch selhání základního zdroje energie.Únikové nouzové osvìtlení je osazeno tøemi typy osvìtlení. Zásadou je samozøejmì osvìtlení únikové cesty, které by mìlo zaruèit nejvy¹¹í mo¾nou úroveò bezpeènosti pøi opu¹tìní va¹í aktuální polohy. Je dùle¾ité, aby se to stalo nejatraktivnìj¹ími podmínkami pro prohlí¾ení, které umo¾nily identifikovat nejlep¹í vyu¾ití evakuaèních mo¾ností. Umístìní nouzového osvìtlení, stejnì jako pou¾ití profesionálního protipo¾árního a bezpeènostního vybavení hrají zvlá¹» dùle¾itou roli zde.

Kde se provádí nouzové osvìtleníLED nouzové osvìtlení by se mìlo provádìt v budovách, kde náhlá ztráta napìtí mù¾e ohrozit zdraví, ¾ivot a ¾ivotní prostøedí. Toto osvìtlení by mìlo být dáno více v takových místnostech, kde by ztráta napìtí mohla zpùsobit velké ztráty materiálu. Tyto prostory by mìly dodávat energii po dobu nejménì dvou odpoutat od zdroje energie. Obzvlá¹tì dùle¾itou roli zde také automaticky pøipojit k nouzovým osvìtlením. V Polsku existují zvlá¹tní pøedpisy, které velmi pøesnì definují, v jakých místnostech by se mìlo pou¾ívat profesionální nouzové osvìtlení. Jsou tedy mimo jiných oblastech, jako jsou:- kino- divadla- filharmonie- sportovní haly (pro více ne¾ 300 osob- hledi¹tì- zábavní zaøízeníNouzové osvìtlení by mìlo být také pøijato ve v¹ech výstavních prostorách a v místnostech o rozloze více ne¾ 1000m2. Podle norem musí být nouzové osvìtlení dodateènì instalováno v budovách kolektivní rezidence, které jsou uspoøádány pro více ne¾ 200 osob. Za zmínku stojí, ¾e nouzové osvìtlení by mìlo být u¾iteèné v gará¾ích, které jsou osvìtleny pouze umìlým svìtlem.

Nejoblíbenìj¹í osvìtlení na námìstíNa domácím trhu hraje významnou roli evakuaèní osvìtlení v poslední fázi, ve které byly svìtelné zdroje instalovány na LED s velkým mno¾stvím významných svìtelných výkonù. V souèasné dobì si mù¾ete koupit obì verze zaøízení urèených pro pøímé vytvoøení, stejnì jako nádobí pro montá¾ do stropu nebo skryté. Velmi tì¾ká povìst se také zabývá smìrovými svítidly a novými svítidly.