Lasko lesni po ar

Moderní instalace ATEXVzdu¹né opylování prachem (zejména døevního pùvodu, prá¹kovými barvami nebo dokonce i jemným uhlím mù¾e být mimoøádnì citlivé na úèinky, a to zejména kvùli velmi nebezpeènému nebezpeèí výbuchu. Podle prùzkumu jsou nejbì¾nìj¹ími pøíèinami výbuchu pouze velmi silné poznámky o malých pylových zrnech. Zdrojem zapálení pylu je, ¾e není pouze otevøený oheò, ale také malá elektrická jiskra, mechanické jiskry nebo elektrostatické proudy. Pro ochranu proti výbuchu pou¾ívejte moderní instalace ATEX. Na domácím trhu jsou na¹tìstí stále velmi profesionální spoleènosti, které poskytují ¹pièkové instalace za velmi jednoduchou cenu, tak¾e by nemìly pøedstavovat ¾ádné záva¾né problémy pøi hledání vhodných odborníkù.

Bezpeèné vìtrání a odsávání prachuAby se zaøízení pro odsávání a ventilaci prachu stala extrémnì aktivní, pou¾ijte speciální odsávání, lokální odsávání (hluboko v roli samonosných ramen a odsavaèe umístìné co nejblí¾e místùm, kde dochází ke zneèi¹tìní. Mìli byste také pamatovat na to, ¾e v¹echny prachové klastry musí být v¾dy dùkladnì odstranìny, èím¾ se zabrání vzniku prachu a usazování prachu. Dùle¾itou otázkou je také systematické vyprazdòování nádob na prach. V pøípadì, ¾e se na podlaze haly sbírá prach, stojí za to pou¾ít speciální prùmyslové vysavaèe. Profesionální instalace ATEX musí existovat a musí být dostateènì uzemnìny, a co je nejdùle¾itìj¹í, nemohou provádìt elektrostatické náboje, kterými se mohou pøipojit k vytvoøení jiskry. Odsávací kanály chtìjí existovat vytvoøené nutnì s tlou¹»kou stìny 2 a¾ 3 mm.

Profesionální ventilátory a filtryVe stávajících systémech ventilace a odsávání prachu, které jsou ohro¾eny na poèátku, stojí za to pou¾ít ventilátory a filtry se zdravou ochranou proti výbuchu v souladu s rùznými informacemi ATEX. Filtry odolné proti výbuchu by mìly obsahovat speciální výbu¹né panely. V závislosti na potøebách mohou být jedno nebo nìkolikanásobné. Pod vlivem výbu¹ných jemných konstrukcí ATEX dochází k rychlému prasknutí membrány a uvolnìní v¹ech výbu¹ných plynù pøímo do atmosféry, díky èemu¾ filtry nebudou po¹kozeny. Potenciálnì výbu¹ná zaøízení by také mìla být vybavena specifickým systémem jiskøení v nových hasicích zaøízeních v samotném zaøízení. Ventilaèní kanály, které jdou do filtru, by mìly být stále umístìny na ventilaèních klapkách, které dokonale zabraòují ¹íøení plamene uvnitø samotných instalací a pøípadnì výbuchu nebezpeèného prachu ve filtrech.

HalluProHalluPro - Efektivní øe¹ení pro deformované ¹pièky!

Potlaèení výbuchuNové systémy pro potlaèení výbuchu jsou v souèasné dobì nejúèinnìj¹í a nejpou¾ívanìj¹í metody ochrany rùzných zaøízení proti úèinkùm výbuchu. Systémy na potlaèení výbuchu se nejèastìji obracejí z profesionálního válce HRD, infraèerveného a tlakového senzoru a profesionálního øídicího centra. Dùle¾itým úkolem systému je okam¾itì rozpoznat výbuch v první fázi. Pak se vstøikuje speciální tlumicí prostøedek, jeho¾ problémem je potlaèení nebezpeèného výbuchu. Moderní instalace ATEX pøedstavují neuvìøitelnì rychlou reakèní dobu. Od detekce hrozby výbuchu mù¾e projít pouze tisícinu vteøiny, aby ho plnì potlaèila.