Krajee 310p

Øezání stejných kusù sýra nebo ¹unky je snadné, ale pro zku¹ené kuchaøe. Obvyklý chléb jedlík èasto èerpá z poslední polo¾ky. Jeden kus vyjde pøíli¹ silný, druhý pøíli¹ vysoký ... Ka¾dý to ví. Na¹tìstí je to snadné vyøe¹it. Pokud chcete v na¹í kuchyni pøipravit sendvièe jako profesionální kuchaø, musíte urèitì najít slicer pro studená masa a sýr.

Pøi øezání krájeèe mù¾eme skuteènì nastavit, aby rozøezal plátek ¹unky nebo sýra, který je pro nás ideální. Staèí nastavit slicery podle toho. Standardní mìøítko obvykle dosahuje 16 mm. Pøi øezání obyèejného kuchyòského no¾e je obzvlá¹tì vhodná a jen ménì únavná nebo èasovì nároèná.Je na trhu, ¾e vybíráte spoustu velmi rozdílných typù krájeèù. Pokud se rozhodneme koupit takové zaøízení, mìli bychom vìnovat pozornost okam¾iku jejich vlastností. Absolutnì bezpeènost je zásadní. Aby ná¹ slicer byl pohodlný, mìl by mít urèitì speciální protiskluzové nohy. Díky tomu poznáme záruku, ¾e pøi øezání bude stroj odolný proti úkolu, zatímco se nebude pohybovat, co¾ by mohlo zpùsobit zaseknutí nebo vìt¹í ránu. Mìlo by mít vhodné obaly, aby na¹e prsty byly jisté. Dùle¾ité je tlaèítko zapnutí a vypnutí. Pro bezpeènost v¹ak po ukonèení øezání stojí za to zakázat zaøízení.Dùle¾itìj¹í je materiál, ze kterého byla provedena. Jsme schopni splnit schopnosti krájeèù, které jsou vyrobeny napøíklad z nerezové oceli nebo hliníku. Existuje také významný, z nìho¾ je oznaèen zbytek krájeèe, nebo tam je stejný plast nebo kov.Slicery mohou také mìnit pøírùstky, které k nim pøipevòují výrobci. A opravdu model dostává dal¹í oøezávaè no¾ù, pøísavky pro èítaè, nastavení odchylky pro pohodlnìj¹í øezání nebo podnos, na kterém jsou øezané na plátky.Koneènì mù¾eme poskytnout zpìtnou vazbu ohlednì stavu øezaèky. Jsou zodpovìdní v síle barev a vzhledu, co¾ znamená, ¾e se budou moci pøizpùsobit interiéru na¹í kuchynì.