Kovovy elektricky naboj

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾it riziko výbuchu hoølavých látek na produkt elektrostatické jiskry. Nejèastìji se pou¾ívá pøi pøepravì a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní, které poèítá dal¹í èíslo. Nejjednodu¹¹í a nìkolik komplikovaných modelù se hromadí ze zemnící svorky také z kabelu. Silnìj¹í a technologicky vyspìlej¹í jsou vybaveny ochranným uzemnìním, díky nìmu¾ je mo¾né produkt vyprázdnit nebo pøepravit, kdy¾ bylo uzemnìní harmonicky propojeno.

Elektrostatické uzemnìní se obvykle pou¾ívá pøi nakládce nebo vykládce ¾eleznièních cisteren, silnièních tankerù, sudù, tzv. velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

V produktu plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich stání mù¾e být také míchání, èerpání nebo postøik hoølavých látek. Elektrické náboje vytváøejí kontakt nebo jednotlivé èástice. Mno¾ství elektrického náboje bude omezeno na elektrostatické vlastnosti povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. V dùsledku pøirozeného a rychlého kontaktu s uzemnìním nebo vybitým problémem mù¾e být vytvoøen krátký proudový impuls, který bude èitelný v jiskru.Nedostateèná kontrola jiskøièného výboje mù¾e vznítit smìs alkoholù a vzduchu, jak dokládá výbuch nebo velká exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.