K d browski du evni zdravi

Lidská psychika je extrémnì opatrná a vhodná pro vnìj¹í nápady, jako je silné emoce, zranìní nebo traumatické zá¾itky. Bohu¾el se v tìchto podmínkách nelze vyhnout expozici stresu. Co dìlat, abyste udr¾eli dobré du¹evní zdraví co nejdéle?

Psychoterapie je skvìlé øe¹ení. Termín je urèen sadou technik, které zacházejí nebo usnadòují léèbu rùzných onemocnìní a problémù, které mají pozadí v psychologické podstatì èlovìka. Jaké jsou ostatní psychoterapie z pøísnì lékaøské péèe? No, pou¾ívané psychoterapeutické techniky jsou zalo¾eny na mezilidských vztazích. Psychoterapie se pou¾ívá hlavnì pøi léèbì neurotických poruch (také oznaèovaných jako úzkostné poruchy a poruch osobnosti. Úspì¹nì, kdy¾ pacient neztratí klasifikovanou poruchu a potøebuje pomoc nìkoho, je na majetku inzerován psychosociální poradenství.

Pøed náv¹tìvou psychoterapeut by mìla být speciální, která si klade za cíl dostat se dostat start v psychoterapii. Jejím hlavním úkolem je v prvé øadì dopad na mìnící se chování a konstrukci pacienta a vývoj jeho schopnosti emocionální napø. Zvy¹ování sebevìdomí, pomoc pøi zvládání stresu èi nových obav, zvy¹ování úrovnì sebeovládání, aby lépe navázat vztahy mezi lidmi, zlep¹it kontakt s okolním prostøedím, rozvíjet schopnosti spolupráce, a také zlep¹it své vlastní motivaci k tomu ¾ádnou akci.

Psychoterapie, kterou nabízíme, je vynikající formou pomoci, kterou lze vyu¾ít v jakékoli krizové situaci. Pokud se potýkáte s èastými zmìnami nálad, rùzné obavy znesnadòují ka¾dodenní fungování, máte pocit úzkosti, která vás nedovolí usnout, jste znepokojeni problémy v rodinné èi speciální èinnosti nebo prostì nemáte rádi ná¹ byt, pøijïte k nám. Díky va¹im metodám se vrátíte do dobrého ¾ivota.