Jist jantar

Nedávno jsme mìli den svatého Valentýna, a tak jsem se rozhodl pøipravit si pøíle¾itost pro svou pøítelkyni. V programech jsem mìl dvì veèeøe a dezert slou¾il ve spoleènosti vína a voòavých svíèek z konkrétního obchodu. Skvìlý nápad - høebenatky. Velmi elegantní jídlo, ale také komplikované, proto¾e mu¹le musí být dobøe vyprá¾ené, aby se z nich co nejlépe vyu¾ilo.

Bohu¾el je kuchaø od mne v podstatì prùmìrný. Podle mého názoru bych mohl øíci, ¾e zaèáteèník, proto¾e byl blí¾ k pravdì. Nalezl jsem recept na tyto pískovi¹tì na internetu. Bohu¾el se vyskytl problém s pochopením poloviny textu, proto¾e v¹e bylo napsáno v angliètinì! No, nevzdával jsem se, hodil jsem v¹e do pøekladatele a my chceme tento prvek spolu s intuicí kuchaøe (co¾ opravdu nemám. Rozhodla jsem se, ¾e budu zásobovat tyto slávky ve spoleènosti zeleniny. Zapomnìl jsem v¹ak, ¾e tato zelenina by mìla být nejprve odstranìna a vystøi¾ena. Pøe¹el ke stresu, proto¾e jevi¹tì bylo stále ménì a já jsem byl vysoký v pozadí. Zaèal jsem støíhat zeleninu, nechtìl jsem ztratit prst, prostì jsem se nevzdával jako dobrý typ. Pøi¹el jsem s plánem - zeleninovou frézou. Tak¾e to byl opravdu hit. Nejen¾e jsem u¹etøil pár okam¾ikù na øezání, nemusel jsem se ani bát, aby byl pou¾íván jako krájeè. Kdyby to v¹echno bylo hotové, hodil jsem mu¹le na máslo. V¹echno bylo sma¾ené pøesnì jako na obrázku z webových stránek, kde jsem na¹el recept. Zapomnìl jsem v¹ak, ¾e musel udìlat nìjakou polévku. Rychle jsem vyskoèil do místního obchodu kvùli kyselé polévce v nádobì a odnesl jsem ji do hrnce a pak ji jen ochucoval. Pro dezert jsem mìla v mrazáku vlastní domácí zmrzlinu. Je dobré, ¾e jsem se pøedem dìlil na to, abych to udìlal, proto¾e u¾ nic neudìlám. Musím pøiznat, ¾e ty minuty, které mi zachránily zeleninovou øeznou kuchyní, mi zachránily obì veèeøe. Dívka byla pøekvapená a ve¹kerý respekt k mojí kulináøské dovednosti.