In vitro nimecko

Touha zaèít rodinu se èasto zamìøuje nejen na pøijetí sòatku, ale také na pøání mít dìti, tj. Roz¹íøit rodinu. Bohu¾el, v mnoha pøíkladech nových pøíèin je obtí¾né a mìli byste zahájit léèbu nebo se rozhodnout pro umìlou inseminaci.

https://tit-am.eu/cz/

Dùvody pro výbìr metod in vitro páry jsou nepochybnì mnohé. Jistì by to mìlo být napø. Obstrukce vejcovodù, problémy s indukcí ovulace u ¾eny nebo zcela jednoduché parametry mu¾ského spermatu. Nìkdy, i pøes mnoho studií, se ukazuje, ¾e lékaøi nejsou schopni ukázat pøíèinu neplodnosti do té míry a také aplikovat dobré metody pomoci jim. Kdy¾ nové formy oplodnìní selhávají, páry se èasto kvalifikují pro umìlou inseminaci, co¾ znamená, ¾e jsou provádìny mimo reprodukèní systém ¾eny. Spoèívá v kombinaci, v laboratorních podmínkách, spermatu a vajeèné buòky. Poslední standard øe¹ení èasto pou¾ívají heterosexuální páry, které navzdory mnoha snahám nevedly k normálnímu oplodnìní. Tato technologie stále dìlá spoustu kontroverzí, ale pro mnoho párù, které potøebují mít potomky, je to optimální øe¹ení.

Za zmínku stojí také to, ¾e pøi urèování této formy se musíte rozhodnout, nebo budeme èerpat ze spermií va¹eho partnera nebo spermie dárce. Zdravotní stav partnera èasto vybírá tento poèet mo¾ností. První datum u lékaøe závisí na konkrétním lékaøském dotazníku a oba partneøi jsou odpovìdní za jeho kontrolu. Pokud léèba probìhla døíve, mìli byste si s sebou pøinést své zdravotní záznamy. Lékaø obvykle zkoumá ¾enu díky ultrazvuku a také objednává øadu dal¹ích testù. Na druhou stranu musíte poèítat vy¹etøené sperma, kromì toho kupuje doporuèení jinému specialistovi, napø. Urologovi. Dal¹í náv¹tìva pøiná¹í vyhodnocení výsledkù pøedchozích studií a výbìr konkrétní metody hnojení. Èasto jsou zapotøebí dal¹í dal¹í testy, jako jsou virologické testy, které jsou obìma partnery. Poté probíhá pøíprava na oplodnìní, tj. Hormonální stimulace ¾eny. Dal¹ím krokem je shromá¾dit sperma mu¾e i ¾enských oocytù. V laboratoøi odborníci kombinují buòky se spermiemi. Díky tomu se embrya stávají, co¾ se pozdìji pomocí vhodného katétru aplikuje na skupinu ¾en. Asi po dvou týdnech byste si ho mìli vzít na vy¹etøení.