In enyrske poijmy z automatizace

Na¹e in¾enýrská kanceláø v Krakovì je místem, kde se díky práci profesionálních in¾enýrù vytváøejí nejen specializované projekty, ale i ty nejnároènìj¹í tøídy ve stavebnictví. Díky slu¾bám va¹ich pøátel si mù¾ete být jisti, ¾e va¹e konstrukce nebo technická investice vás nezklamou.

Kdo jsou na¹i zamìstnanci? Vynakládáme ve¹keré úsilí, abychom zajistili, ¾e se hlavy budou volit nejen v na¹em týmu, ale i dobøe vzdìlané a dynamicky získávané v jednoduchých pracích. Moje matka nezùstává pozadu kvùli mìnícím se potøebám trhu, a proto se staráme o to, aby na¹i in¾enýøi stavìli vlastní kvalifikaci.

Nabídka slu¾eb poskytovaných polskou firmou stále roste. Jen málo nám zále¾í na konstrukci a modernizaci strojù pro prùmysl, ve kterých kombinujeme nejdokonalej¹í komponenty. Nabízíme a servisujeme, co¾ je organizace vizionáøských systémù, které chtìjí i nejvyspìlej¹í optiky. Programování se také pova¾uje za na¹i volbu. Na¹i správní programátoøi jsou zamìøeni nejen na vlastní zdroje programu, ale také na vytvoøení zálo¾ních kopií, které jsou velmi dùle¾ité pro pøípadné krizové situace.

Na¹e in¾enýrská kanceláø poskytuje nejen odbornou technickou pomoc. Jsme otevøeni tøídním náv¹tìvám s na¹imi vlastními u¾ivateli. Díky na¹im znalostem o nejmodernìj¹ích technikách jsme v dobì, kdy doporuèujeme nejúèinnìj¹í øe¹ení, které je spojeno nejen se záchranou klimatu a penìz, ale také s potì¹ením z projektu. Ná¹ systém vás nezklame.