Hoolavych latek

Inovaèní prùmysl vyu¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychlých látek. Parametry plynu a kapaliny jsou v mnoha pøíkladech dokonale rozpoznány a zdokumentovány. Identifikace nebezpeèí, která se týkají jejich pøítomnosti v prùbìhu práce, je proto pomìrnì jednoduchá. Situace se zastaví mnohem komplexnìji v pøípadì pøesunu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech jsou zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír tváøí v tváø prachu nebezpeènými výbu¹nými hrozbami.

Prùmyslové centrální vysavaèe jsou urèeny k odstraòování usazeného prachu z parketových podlah, hladkých povrchù a konstrukce náøadí a hal. V závìru pak zva¾uje èistotu pracovního bytu, vèetnì ochrany pracujících a institucí a zaøízení proti nièivému vlivu prachu, v souèasném nebezpeèí sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která vyrábí prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu s platnými normami stanovenými ve smìrnici.

Dùle¾itý úkol centrálního vysávání:- ochrana zdraví a pøítomnost lidí, kteøí jdou v interiéru proti ¹kodlivým úèinkùm prachu.- ochrana organizací a zaøízení pøed poruchami zpùsobenými ru¹ením prachu,- ochrana staveb a ¾en provádìjících práce proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e se do procesu vysávání podílejí hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Stejný jev mù¾e vést ke znièení odpra¹ovací jednotky i celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny kvalifikovány pro odbory zaøízení, která jsou vá¾nì výbu¹ná.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, skuteèným úkolem centrálního vysávání je omezit nebezpeèí sekundárního výbuchu odstranìním tzv zbytkový prach. Øe¹ení na jedné stranì maximalizuje výbu¹nou a po¾ární bezpeènost jednotky, pøièem¾ nová minimalizuje náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.