Gynekologa v elbl g

Kolposkop je dùle¾itým nástrojem v praxi gynekologa, tak¾e pøed zakoupením profesionální udìlat prùzkum. Pøi výbìru optické zaøízení tohoto modelu, platit revize systémové faktory, které stojí & nbsp; jsou to v ¾ádném pøípadì. & Nbsp; faktor nejdùle¾itìj¹í & nbsp; Je to ale nebude mít, ¾e pøíli¹ nízká cena Kolposkop mù¾e znamenat ¹patnou kvalitu, která uvolòuje negativní situací image nestabilita a nedostatku software sbìraèe chùze po dùkladném vyhodnocení získaných obrazového materiálu.

Kvalita obrazu by mìla být dùle¾itým kritériem, proto¾e kdy¾ si koupíte Kolposkop pøesnì parametry optického systému jsou nej¹ir¹í význam. Stojí za to mít zájem o pracovní místo èoèek ze známého typu kolposkopu a podívat se na to, zda má optický systém nìkolik re¾imù zoomu, a jako ¹iroký je to rozsah zaostøení, tj. Zaostøení obrazu. Pøesnost kolposkopu je výjimeènì mimoøádnì drahý aspekt, a proto rameno pantografu musí na nìkteré stranì zajistit volný, ale i obratný trend. Správnì vyvá¾ené rameno sbìraèe a pou¾ití pøimìøené tøídy pneumatických pohonù jsou dal¹ími dùle¾itými vlastnostmi pøíslu¹ného zaøízení.

Co se týèe kolposkopové lampy, perfektní ¾árovky se staly anachronickými, ale velká síla svìtla a nabídka jeho regulace jsou stále dùle¾ité. Moderní LED diody mají ni¾¹í energetické nároky, co¾ prodlu¾uje ¾ivotnost lampy a vybírá nebezpeèí ohøevu testovací oblasti. Posledním podstatným aspektem pøi nákupu kolposkopu je ergonomie výrobku, proto¾e vzhledem ke specifikaci povolání gynekologického lékaøe by mìly být v¹echny funkce dotyèného optického pøístroje v jedné ruce obsluhovány.