Fiskalni postnet ergo

My daòoví poplatníci, s pokladní, jsou témìø na ka¾dém kroku. Nebo v taxi, nebo to samé v obchodech s potravinami, nebo v kinech, to je ve velkých obchodech nebo koneènì v prostøedích, které poskytují øadu men¹ích slu¾eb. Mù¾ete si ve skuteènosti vymìòovat nekoneènì. Nezapomeòte také, ¾e kdy¾ si nìco koupíme online, pøi pøíjmu balíèku - kromì samotného produktu, mìli bychom je získat i potvrzení.

Je známo, ze skuteènosti, ¾e daòoví poplatníci, kteøí provádìjí transakce v pøípadì fyzických osob (Proè, kteøí nevykonávají ¾ádnou hospodáøskou èinnost, a farmáøi pau¹ální mají - podle zákona - povinnost provádìt peèlivé záznamy o obchodu odkazovat pomocí registraèních pokladen. Praxe v¹ak ukazuje, ¾e se li¹í od poslední.

Co podnikáme jako podnikatel, kdy¾ pøestane pracovat fiskální pokladna? A toté¾ v chuti práva na poslední senový moment ... Máme ka¾dou pøíle¾itost, abychom nebyli nuceni - z dùvodných dùvodù zpùsobit ztráty - pøestat prodávat?

S pomocí sem pøijí¾díme pouze rezervní pokladnu. V podobì, kdy je pokladna po¹kozená, mù¾e daòový poplatník v této slu¾bì uzavøít rezervní pokladnu. Samozøejmì, pokud má jeden. Nepochybnì z formálního hlediska podnikatelé nejsou povinni mít náhradní ostøe fiskální pokladny. Jsou v¹ak vhodné zejména na stacionárních a jedineèných trzích. Ve výjimeèných pøípadech - stejnì jako pøi stabilitì pokladny -, které chtìjí pokraèovat v prodeji, je jisté, ¾e jediným rozumným øe¹ením je pou¾ití rezervní pokladny. Mimochodem: o tom si mù¾ete pøeèíst pøímo v umìní. 111 odst. 3 zákona o DPH.

Selhání finanèní instituce je bez pochyby nic pøíjemného. Je dobré, ¾e situaci mù¾eme zachránit pomocí rezervní pokladny. Mìli bychom si v¾dy pamatovat, ¾e v dobì, kdy daòový poplatník pøechází z evidence prodeje do rezervní pokladny, mìl o této skuteènosti okam¾itì informovat pøíslu¹ný daòový úøad. Oznámení musí obsahovat pøílohy, jako je znalost selhání hardwaru, stejnì jako znalosti nahradit rozbité zaøízení rezervu. Výsledkem je dùle¾ité a ¾e se rozhodl vyhradit hotovost, kde konèí prodej.