Fiskalni pokladna novitus frigo ii

Grey Blocker

Obzvlá¹tì dùle¾itým dokumentem pro investora je i pøíjem z registraèní pokladny novitus lupo. Tyto ideály mají povinnost vydat takové doklady o prodeji, které by jim mìly po urèitou dobu vzít nìjaké potvrzení.

Bohu¾el nìkteøí z nás nevìnují vìt¹í pozornost úètùm, co¾ je v mnoha pøípadech tragickým dùsledkem. Jak dlouho bychom mìli mít takové výtisky z pokladen a v jakých formách mohou být pro nás u¾iteèné?

V úspìchu podnikatelù je tento problém pomìrnì jednoduchý. Mìli by mít kopie dokladù po dobu 5 let - v pøípadì kontroly z daòového úøadu. Proè, ale takový dokument zákazníkovi?Tento malý kus papíru v mnoha pøípadech, které vytváøejí hodnì smyslu. Známe-li platnost potvrzení o pokladnì a víme, který systém takový dokument správnì ulo¾it, mù¾eme získat hodnì. Zachází pøedev¹ím se situacemi, ve kterých plánujeme inzerovat nakoupené zbo¾í nebo je pøedat a získat zpìt peníze. V tomto pøípadì nás prodávající po¾ádá o potvrzení o pøevzetí - potvrzení inzerované transakce. K jakému datu se musíme postarat, kdy¾ pro nás pøi podání stí¾nosti pracuje úètenka? Pokud nakoupíme potraviny, mù¾eme do tøí dnù nahlásit problémy s nimi spojené. Mnohem déle bychom mìli tyto pøíjmy uchovávat, co¾ je doklad o nákupu obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zákon nám dává 24 mìsícù na to, abychom na¹li vadu i pro nahlá¹ení stí¾nosti. Samozøejmì, ¾e v okam¾iku, kdy úèet nepou¾ijeme, nebude na¹e stí¾nost pøijata. Èím ¹ir¹í je výhoda inzerovaného zbo¾í, tím vìt¹í je ztráta spojená s nedostatkem dokumentu potvrzujícího tento prodej.

Tak¾e si pamatujme na pøíjmy, které nám prodávající musí dát pøi nakupování. Nezapomeòme si také tyto dokumenty uchovávat v pøíznivém smyslu. Mù¾eme vytvoøit obálky, ve kterých budeme organizovat úètenky v chronologickém poøadí, pro tento projekt mù¾eme dát speciální box. Je dùle¾ité, aby byl dokument potvrzující vytvoøený prodej chránìn tak dlouho, dokud bude existovat základ pro podání stí¾nosti.