Fiskalni pokladna iota

Pøíjem z pokladny novitus lupo je velmi dùle¾itým materiálem pro mana¾era i pro kupujícího. Ti, kdo jsou dùle¾ití, mají povinnost vydat takové doklady o prodeji, tito noví by mìli s sebou v¾dy pøevzít potvrzení o prodeji.

Bohu¾el vìt¹ina z nás nevìnuje pozornost úètùm, co¾ je v mnoha pøípadech vá¾ným dùsledkem. Jak dlouho bychom mìli takové výtisky uchovávat v pokladnách a jakým formám mohou být u¾iteèné?

V pøípadì podnikatelù je návrh zcela jednoduchý. Mìli by uchovávat kopie svých pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì kontroly od daòového úøadu. Proè, ale takový dokument pro zákazníka?Tento malý ¹rot papíru v síle úspìchu, který by dal silný význam. Pokud známe platnost potvrzení o pokladnì a my víme, jak správnì ukládat takový doklad, mù¾eme získat hodnì. To vyplývá pøedev¹ím ze souèasných forem, v nich¾ máme v úmyslu inzerovat zakoupený výrobek, nebo mu také dáváme peníze. V takovém pøípadì prodávající nás po¾ádá, abychom zobrazili potvrzení o potvrzení o inzerované transakci. V kolik hodin musíme myslet, kdy¾ nám úèet má vyléèit pøi vytváøení stí¾ností? Pokud kupujeme potraviny, mù¾eme o nich sdìlit a¾ 3 dny. Mnohem déle bychom mìli uchovávat tyto doklady, které jsou dokladem nákupu obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zde nám zákon dává 24 mìsícù, abychom detekovali tuto vlastnost a podali stí¾nost. Pøesnì v tomto okam¾iku, pokud nemáme potvrzení, na¹e stí¾nost nebude pøijata. Èím ¹ir¹í je hodnota propagovaného produktu, tím výnosnìj¹í ztráta je spojena s nedostatkem dokladu potvrzujícího takový prodej.

Vzpomeòme si na pøíjmy, které nám musí prodávající prodávat pøi nakupování. Uchováváme také tyto dokumenty uspokojivým zpùsobem. Mù¾eme vytváøet obálky, v nich¾ budeme sbírat potvrzení v chronologické organizaci, na poslední místo mù¾eme dát speciální políèko. Je dùle¾ité, aby dokument potvrzující dohody, které jsme uèinili, byl uchováván tak dlouho, dokud se stane základem pro podání stí¾nosti.