Fiskalni mobilni po ta

Vyhlá¹kou ministra financí, která vstoupila v platnost 1. bøezna 2015, jsou tváøe, které nabízejí právní slu¾by spotøebitelùm, povinny pou¾ívat registraèní pokladny. Tyto výmìny budou zahrnovat také daòové poradce vedle právníkù. Je pravda, ¾e notáøi nebudou mít zájem. Pokladny mají obecnì chránit zákazníky, kteøí obvykle nedostávají potvrzení o pomoci. Mobilní daòové úøady jsou speciálnì navr¾eny pro právníky a daòové poradce.

Regulace povinné fiskální registrace zavedené ministerstvem financí bude zahrnovat právní a zdravotnické profese vèetnì dentálních, kosmetických, gastronomických a mechanických profesí. Bohu¾el u¾ bude mít roèní výtì¾ky. Jejich forma bude rovnocenná s druhou soutì¾í, kterou tato povinnost dala mnohem døíve. Do dne¹ního dne se právníci rozhodli pou¾ívat daòové registraèní pokladny, pokud jejich roèní vliv nepøekroèil dvacet tisíc zlotých.Zmìna, která je dána pøi zachování zmìny, spoèívá v tom, ¾e v¹ichni právníci poskytující slu¾by pro práci fyzických osob, kteøí nevykonávají hospodáøskou èinnost, budou muset být pova¾ováni za spotøebovávající ve fiskálních mìnách bez ohledu na platební øe¹ení.Usnadnìní proto zavádí zákonodárce pro jedinou energii na trhu právníkù. Pokud zaènete nabízet právní slu¾by a¾ v roce 2015, právníci budou v kvìtnu osvobozeni od povinného pou¾ívání pokladen po dobu dvou mìsícù, kdy zaènou zobrazovat na¹e slu¾by.Ministerstvo uji¹»uje, ¾e daòoví poplatníci, kteøí se zaregistrují pomocí pokladen na¹ich slu¾eb, vrátí vìt¹í èást svých nákladù. To je pak pøíznivý úèinek také na jistotu obchodu nabízené právníky, a kdy¾ je bezpeènost spotøebitelù. V praxi to znamená, ¾e od 1. bøezna 2015 mohou v¹ichni klienti advokátní kanceláøe po¾ádat o potvrzení, které bude uznáno na základì právní pomoci.Pokud nále¾ejí notáøùm, nevy¾adují registraci ve vý¹i slu¾eb, ale pouze v rozsahu èinností, na které se vztahuje vstup do úlo¾i¹tì. A také P, pokud není pøekroèena hranice 20 000 výnosù, nebo pokud bude platba vyplacena v bezhotovostní formì.