Fire proof anglicky poeklad

Bezvzduchové odvzdu¹nìní je zaøízení, které zabraòuje vniknutí plamene do místnosti. Zóna exploze je tedy blokována uzavíracím ventilem.

Bezpalmové odvìtrání je metoda ochrany procesních pøístrojù pøed ¹kodlivými úèinky výbuchu. V rámci bezpru¾ového odvzdu¹nìní se tlak v oblasti výbuchu sní¾í na bezpeènou úroveò. Pokud tlak dosáhne èísla pøedvolby, otevøe se odkládací panely nebo tlumièe výbuchu. S jejich uvolnìním do prostøedí, nadmìrným tlakem, plamenem a produktem nespálené a spálené start.Metoda bezplo¹ného odvzdu¹nìní je v podstatì pravdìpodobné, ¾e bude pou¾ita v klidných místnostech, nebo» úèinky po¾áru nebudou pronikat do chránìného zaøízení.Doporuèuje se nìkolik nových typù zaøízení, které mohou být praktické v oblasti bezpru¾ového odvzdu¹nìní. V té dobì pøedstavují zejména tøívrstvou bezpeènostní desku a jednovrstvý odlehèovací panel.Tøívrstvá ochranná deska je pøíli¹ chránìna pøed nadmìrným tlakem nebo vakuem tím, ¾e uvolní výbuch.Úkolem jednovrstvého odlehèovacího panelu je chránit systémy pøed úèinky výbuchu, který je pøi uvolnìní výbuchu. Nalezne implementaci v cyklonech, filtrech, silách apod. Nádobu lze úspì¹nì vyu¾ít i pøi sluneèních záøeních, pøi kterých se skládá z nízkého pracovního tlaku. Jednovrstvý odlehèovací panel se pou¾ívá jako potravináøský a farmaceutický prùmysl. To se vyvinulo v sanitárním prùmyslu a v prùbìhu sterilizace. Nádobu lze vyèistit metodou SIP / CIP