Du evni poruchy smich

Du¹evní poruchy mohou fungovat hlavami v¹ech vìkových kategorií. Lékaøi znepokojují, ¾e trpí témìø 20% dìtí ve ¹kolním vìku. Jak zjistit, zda se va¹e dítì mù¾e vypoøádat s du¹evními poruchami?

V první øadì musíte vìdìt, ¾e v¹echny poruchy u kojencù se mohou projevit ve vzdáleném vìku. Nìkteré èastìji se objevují v raném dìtství, druhá je charakteristická pro pøed¹kolní vìk, zatímco úplnì nové poruchy se projevují jen bìhem ¹kolního vìku. Vývojové abnormality jsou velmi dynamické a jejich pøíznaky se mìní s vìkem.

Úzkostné poruchy jsou velmi jemné, které jsou vyjádøeny ve tøech sférách. První z nich je oblast subjektivních zá¾itkù, která øíká, co dítì v jeho mysli prochází. Druhou skupinou je somatická koule, která trvá do posledního, co dítì cítí v soukromém tìle. Symptomatické symptomy jsou pova¾ovány za rùzné typy bolesti (napø. Bøicho nebo osoby, a dokonce i zvracení a mdloby. Dítì mù¾e také vyjádøit neochotu ke krmení a potopení v noci. Poslední sféra je o chování dítìte a je tvoøena èerným chováním. Dítì mù¾e zapomenout na rande se svými vrstevníky a stane se více sta¾eno.

Jak bys mìl jít s psychiatrem se svým dítìtem? Podmínkou pro boj specialisty je jakékoliv chování dítìte, které odchází od hodnoty. Ná¹ mladý psychiatr v Krakovì zastaví s dìtmi, pro které nemoc je zodpovìdná za udr¾ení nemoci. Díky události v kariérech s dìtmi a velkému mno¾ství empatie vám konzultace s na¹imi lékaøi nebudou pro va¹e dítì stresující. Díky zavádìní nejmodernìj¹ích forem v práci s dìtmi bude ná¹ mladý psychiatr nejen diagnostikovat problém, ale také vynalo¾í ve¹keré úsilí na jeho øe¹ení, co¾ dítìti dává radost.