C koleni zamistnancu eu a mzdy

Na pracovi¹ti se neustále objevují zmìny, které jsou pro mnoho lidí zastaveny motivací k rychlému pøevzetí specifického majetku vlastní kariéry. ©kolení pracovníkù je dobrým zpùsobem, jak roz¹íøit souhlas urèité vìci a rozvíjet znalosti v konkrétní oblasti. Investování èasu a penìz do managementu je nákladovì efektivní, proto¾e pøínos sebevylep¹ení se v praxi promítá do výsledkù. Úmyslné utváøení profesionální cesty a dosa¾ení nových oblastí je zárukou rozvoje. A pøesto slib hospodáøsky uspokojivých pøíjmù z dobré práce.

Dr Farin Man

Aplikace mechaniky poèítaèových herZamìstnavatelé si plnì uvìdomují potøebu vzdìlání, a proto plánují své zamìstnance, aby zaèali s výcvikem personálu. V souèasné dobì je tzv vzdìlávací portály, jejich¾ cílem je podpora vývoje zamìstnancù prostøednictvím gamifikace. Existuje souèasná strategie výcviku zamìstnancù zalo¾ená na vyu¾ití mechaniky poèítaèových her. Reflexe chování, které se v zaøízení pou¾ívají, se mìní, aby se zvý¹ila motivace a zapojení do daného programu. Gamifikace, známá také jako gamifikace nebo gamifikace, je technika zalo¾ená na vytváøení spokojenosti s provozováním profesionálních povinností. Je to v souladu se zku¹enostmi, které doprovázejí pøekonání problémù pøi práci na rysových atrakcích.

Zábava a soutì¾Zvy¹ování atmosféry konkurence a spolupráce na pracovi¹ti vás zve na zacházení s zdánlivì rutinními èinnostmi jako na dosa¾itelné cíle hry. Syntéza slovních prací a války není krátká, proto¾e pou¾ití mechanik, které jsou zatím známé z poèítaèových her pro tvorbu projektù, vyu¾ívá prvky, které doplòují princip pøíbìhu hry. Autor projektu plní úkoly a úkoly pro jednotlivé úèastníky nebo týmy a pokrok v jejich realizaci je prezentován prostøednictvím panelu pokroku. Spolu s úspìchy se úroveò obtí¾nosti zvy¹uje a soupeøící skupiny mohou pokraèovat, na které epizodì jsou zbývající týmy nebo lidé. Také se jedná o rùzné hodnocení, momenty ve struktuøe virtuální mìny, stejnì jako systémy odmìòování, které stimulují chu» k získání.