Briggs vzduchovy filtr

Magnetický filtr je urèen zejména pro domácí pomoc a nové malé prùmyslové instalace ústøedního vytápìní a bohaté u¾itné vody a pro nìkterá zaøízení umístìná v tìchto zaøízeních proti kontaminaci pevných tìles. Vzhledem ke stále èastìj¹ímu pou¾ívání vysoce kvalitního vybavení a zaøízení pro regulaci a mìøení v instalacích je potøeba filtrace vody, proto¾e jejich oprávnìná a spolehlivá práce je podmínìna obrovským stupnìm èistoty tekoucí vody.

Magnetické filtry by mìly být postaveny na potrubí tak, aby smìr proudìní vody byl vyrovnán se ¹íøemi ¹ipkami na trupu a kryt byl vyslán na filtry. Filtry lze vytváøet na hladkých a pøímých potrubích. Magnetické filtry pøedstavují trup, sí»ovou vlo¾ku, víko, magnetickou kartu¹i, tìsnìní a spojovací prvky. Konstrukce filtru zaji¹»uje vysoký filtraèní úèinek vody díky mo¾nosti dvoustupòového èi¹tìní: technické a magnetické. Magnetické filtry lze pou¾ít v denních instalacích ústøedního vytápìní, prùtokových ohøívaèù, automatických praèkách, myèkách nádobí, vodovodních systémech, které poskytují ve¹kerá zaøízení pro vytápìní nebo chlazení. Úèinky magnetických filtrù jsou mimo jiné prevence po¹kození konstrukce a zaøízení v ní umístìných, zvy¹ování úèinnosti instalovaných magnetizérù, sni¾ování provozních nákladù, sní¾ení odolnosti vùèi vodì nebo proudìní kapalin v konstrukci. Magnetické filtry mají mnoho výhod, co¾ dokazuje, ¾e nejsou pou¾ity ¾ádné náklady, jsou prakticky bezúdr¾bové.V Anglii je vybráno více ne¾ 20 milionù rodinných domù, z nich¾ vìt¹ina má topný systém vytápìní a tato zemì je v èele rozvoje moderních ekologických technologií, které zlep¹ují provoz vytápìcích systémù. Pøed více ne¾ miliony let bylo v Anglii vydáno pøes milión magnetických filtrù.