Bezpeenostni pravidla ve kolni denni mistnosti

Renomovaní výrobci zaøízení, která se pou¾ívají v prostøedí s nebezpeèím obtí¾ných podmínkách - zejména ty, kterým hrozí explozí vyrábìt jim ATEX smrt. Tento termín se zdá takowego zaøízení kupce na dùvìru na trhu, ¾e souèasné písnì jsou bezpeèné a odolné.

Pøedpisy ATEXZískání svobody certifikátu ATEX je také stanoveno evropskou smìrnicí 94/9 / ES. V dubnu 2016 bude nahrazeno novým pravidlem 2014/34 / EU.V¹echny platné pøedpisy ATEX se vztahují na otázky týkající se elektrických a mechanických zaøízení. Navíc øíkají systémy a instalace pro námoøní, pozemní a povrchové øízení.Certifikáty ATEX jsou oznaèeny zaøízením, které slou¾í k ukládání, pøenosu a tvorbì a ochranì energie. Tyto stroje jsou také mobilní i fixní. Zaøízení, která ATEX certifikát dr¾í na evropském prodeji, dávají jistotu - jak operátorùm, tak podnikatelùm, kteøí je nosí, ¾e jsou pro daný úèel estetický a pozitivní.

Skupiny zaøízeníSouèasná i budoucí - smìrnice, která vstoupí v platnost, definuje dvì skupiny zaøízení. První kvalitou jsou kamery získané v dolech. Druhá vìt¹ina je plná rùzných zaøízení, která chodí do potenciálnì nebezpeèných podmínek.Odpra¹ovací systémy v systému extrakce prachu a teplaV¹echny typy zaøízení doporuèené výrobci døevìných výrobkù a lakù by mìly být pøijaty pro odpra¹ovací systémy v systému atex, systém odpra¹ování spoleèný s informacemi atex. Velké firmy se v nich pøekrývají z bezpeènostních dùvodù, ale také presti¾, kterou hraje toto osvìdèení. Toto zaøízení zaji¹»uje, ¾e výbu¹né smìsi nebudou ¾ivot ohro¾ující. Strojní parky, které jsou certifikovány ATEX, jsou dobré a pracují dlouho.Tyto stroje výraznì sni¾ují riziko výbuchù v zaøízeních pro odstraòování odpadních vod, pøi nich¾ dochází k reakcím a jevùm, které jsou nepochybnì: jiskry, akustická energie nebo elektrické pøepìtí. Sni¾ují riziko elektrostatického výboje i pøehøátí zaøízení.