Bezpeenost co to je

Základní pracovní podmínky vytváøejí riziko výbuchu, co¾ pøedstavuje velmi dùle¾ité riziko pro zdraví a údr¾bu lidí. Aby se sní¾ilo riziko hrozné havárie, získala Evropská unie 30. èervna 2003 zachování smìrnice o ochranì proti výbuchu. V následující èásti uvádíme pøíklady pøípadových studií atex.

Co je atex samozøejmì?Podle tajemnì znìjícího pojetí ATEX z francouzského jazyka Atmosphere Ecplosible se dvì obzvlá¹tì cenné smìrnice EU týkají ochrany proti výbuchu. Je platná smìrnice 94/9 / ES - ATEX 100a, která pracuje s po¾adavky na marketingové vybavení, které bude kontrolovat, chránit a ukonèit, která opatøení mají být pou¾ita mimo potenciálnì výbu¹nou atmosféru, stejnì jako stroje a systémy, kontroly pro pou¾ití pøi zpracování v potenciálnì výbu¹ných oblastech.

Uvedením oznaèení CE na výrobek výrobce prohla¹uje, ¾e tento úèinek se provádí podle po¾adavkù restriktivních smìrnic, jinými slovy nového pøístupu. Pøi návrhu urèení, zda daný produkt splòuje po¾adavky smìrnic o nové pozici, je také pravdìpodobné, ¾e na nìm bude vydána znaèka CE, je vybudováno posouzení shody. Smìrnice nového øe¹ení upravují nebezpeèí, která musí výrobce zjistit a zbavit, ne¾ produkt umístí na ètverec.

Druhá smìrnice 1999/92 / ES - ATEX 137 je zase mimoøádnì drahá z pøedmìtu vize zamìstnancù elektrárny, v ní¾ mohou splòovat potenciálnì výbu¹né atmosféry. Její my¹lenky jsou dùvìra a prevence zdraví v¹ech lidí, kteøí vytváøejí vìci a sna¾í se v urèitých zónách.

Pro koho se trénuje atex?výcvik ATEX jsou spojeny s dokladem a ATEX. Øe¹eny jsou plné lidí, kteøí hrají v prostøedí s nebezpeèím výbuchu, vèetnì vedoucích pracovníkù, technický personál i ¾enám odpovìdným za bezpeènost a hygienu hodnot polohy. Provádí výcvik je nezbytným pøedpokladem pro splnìní, v základním rozsahu doporuèení PN-EN 60079-17 po¾adavky na odbornou zpùsobilost personálu v blízkosti Ex. Je tøeba zmínit, ¾e výcvik nenahrazuje ¹kolení ATEX v poskytování první pomoci, co je tøeba udìlat samostatnì, tak¾e si chtít vybrat seriózní servisní spoleènost, která poskytuje komplexní balíèek tréninku.