Aplikace stereoskopickeho mikroskopu

Nouzové osvìtlení ve vý¹kových budovách a kanceláøích vìcí a ve veøejných domovech pova¾uje za pøíli¹ úlohu, aby nám pomohla dostat se z budovy, pokud je zdroj tmavý, kde existuje nebezpeèí a hry tradièní osvìtlení nevytváøí z druhého dùvodu.Podle pøedpisù musí být ka¾dá budova vybavena zaøízením pro nouzové osvìtlení, pokud je v pøípravì ka¾dý den jen velmi málo lidí.

Nouzová svítidla musí zajistit, aby mohla být nalezena trasa evakuace, ale ne ve formì, pokud je tmavá, ale také v pøípadì, ¾e je v budovì rozsáhlý vír kouøe. Nouzová svítidla musí uva¾ovat o ¾ivotním záchranném vybavení, plynových maskách a protipo¾árních zaøízeních.Nouzová svítidla by mìla být pravidelnì kontrolována v pøípadì výpadku nebo vyhoøení lampy v souladu s pøedpisy. Kontrola frekvence svítidla je stanovena výrobcem a na¹e vládní pøedpisy pova¾ují takové pøezkoumání za ménì ne¾ jednou za rok. Ka¾dý pár jednou za rok, existuje více, ne¾ je nutné zkontrolovat, zda jsou svítidla nejsou po¹kozeny, a navíc baterií, které pohánìjí nouzová svìtla nejsou po¹kozené, mokré nebo jinou poruchu. Je nutné provést pracovní kontrolu celé osvìtlení jednou roènì. Dospìlí pro údr¾bu budovy by mìli také provádìt mìøení intenzity osvìtlení za pøítomnosti nebezpeèí a vypracovat výroèní zprávu o existenci nouzového osvìtlení.Nouzová svítidla jsou instalována nejen ve známých kanceláøských budovách a vìdeckých oborech, nýbr¾ jen v nìkterých pøípadech. Aèkoli je zøejmé, ¾e v¹echno by mìlo znát cestu v bloku, pak kdy¾ se nìco dìje, vypukne oheò a nìco na nás padá, tak¾e nalezení øe¹ení není tak snadné. Pro osvìtlovací lampy je spousta pou¾ití nízkonapì»ových LED ¾árovek, ale také dobøe funguje fluorescenèní a ¾árovkové osvìtlení. Ceny takového systému nouzového osvìtlení vy¾adují od hodnoty pou¾itých výrobkù a od ega jako mnoho ¾árovek a osvìtlovací cíle, které chceme mít doma. Nouzové osvìtlení se obvykle odehrává na nejzáva¾nìj¹ích místech, jako jsou vstupní dveøe, schody, koupelna a dále støe¹ní úprava. Lidé, kteøí jsou v areálu hasicích pøístrojù, jen hasicí pøístroje by mìli osvìtlovat nouzové ¾árovky. Také je mo¾né osvìtlení výstupu na terasu, pokud z terasy mù¾ete vyøe¹it venku.